Statistika prethodnih upisa (2007/2008) - Univerzitet u Beogradu

Tabela je kreirana na osnovu rang listi fakulteta. Naknadna proširenja rang listi, neupisivanje kandidata koji su bili ostvarili pravo na upis i eventualna neka druga pomeranja nisu uzeta u obzir. Ipak ovaj pregled daje dobru orijentacionu sliku o mogućnostima upisa na pojedine fakultete i smerove. Statistika je urađena nakon prvog upisnog roka. Ukoliko kvote nisu popunjene na određenom fakultetu/smeru, kao minimalni broj poena za upis stavljena je granica propisana zvaničnim konkursom (51 poen za budžet i 30 za samofinansiranje). Ukoliko na fakultetu postoji mogucnost upisivanja drugog smera, umesto onog za koji se kandidat prijavio ili mogucnost konkurisanja za vise smerova, broj prijavljenih kandidata i broj upisanih studenata po smeru ne mora da deluje u skladu.
FAKULTET BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS.
    Arhitektonski 438 142 75.50 98 68.58
Biološki 261 160 78.14 100 48.18
Bogoslovski 196 150 60.46 35 34.42
Geografski 1.795        
- geografija   60 96.48 100 92.60
- prostorno planiranje   20 96.70 30 93.98
- demografija   20 94.90 30 91.70
- turizmologija   20 99.06 105 94.24
- životna sredina   20 96.28 30 93.60
Građevinski 544        
- građevinski odseci 468 240 80.14 115 56.50
- geodetski odsek 76 40 60.20 28 44.60
FASPER (Defektološki) 532        
- logopedski 138 35 79.30 55 69.64
- oligofrenološki 106 50 73.46 56 45.64
- prevencija i resocijalizacija 183 35 80.36 55 71.30
- somatopedski 39 25 71.06 10 59.38
- surdološki 30 25 59.98 6 43.56
- tiflološki 34 25 59.18 8 44.88
Ekonomski 2.102        
Elektrotehnički 821        
- ostali odseci 750 400 75.86 100 69.16
- softversko inženjerstvo 71 0 - 55 71.32
Fakultet bezbednosti (civilne odbrane) 754 105 87.50 310 75.06
Fakultet političkih nauka 801        
- novinarstvo 309 40 77.28 120 62.00
- međunarodne studije 234 35 82.02 105 65.74
- politikologija 114 30 71.62 70 47.64
- socijalni rad i socijalna politika 144 30 69.48 70 51.52
Fakultet organizacionih nauka 1.192 300 76.88 360 62.88
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 542        
- fizičko vaspitanje   68 74.34 72 66.98
- sport   22 75.18 68 58.74
Fakultet za fizičku hemiju 49 49 50.00 0 30.00
Farmaceutski 566        
- Diplomirani farmaceut   200 77.60 60 72.50
- dipl. farmaceut - medicinski biohemičar   50 52.77 15 43.78
Filološki fakultet 1.684        
- srpski jezik i književnost 142 74 66.49 40 55.96
- srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom 9 6 63.02 3 41.28
- bugarski jezik i književnost 7 5 66.57 2 52.65
- srpska književnost i jezik 108 58 62.70 42 45.66
- srpska književnost i jezik sa opštom književnošću 77 46 66.43 30 35.07
- opšta književnost i teorija književnosti 41 20 73.23 20 47.79
- ruski jezik i književnost 41 37 52.15 2 47.93
- poljski jezik i književnost 4 4 54.62 0 -
- češki jezik i književnost 10 5 71.04 5 62.15
- slovački jezik i književnost 4 4 69.43 0 -
- italijanski jezik i književnost 165 42 85.11 43 77.05
- francuski jezik i književnost 71 42 79.12 31 51.59
- španski jezik i hispanske književnosti 175 42 83.00 48 77.51
- rumunski jezik i književnost 8 5 68.75 3 50.72
- nemački jezik i književnost 90 42 76.75 48 39.25
- skandinavski jezici i književnost 74 10 87.16 32 74.91
- engleski jezik i književnost 273 82 80.94 88 71.03
- arapski jezik i književnost 77 23 78.27 32 64.09
- turski jezik i književnost 13 12 57.37 1 40.52
- japanski jezik i književnost 60 20 76.95 30 62.06
- kineski jezik i književnost 41 10 83.65 20 71.69
- albanski jezik i književnost 16 10 59.70 6 51.43
- opšta lingvistika 18 10 79.00 8 52.44
- biblilotekarstvo i informatika 23 20 51.5 3 47.07
- grčki jezik i književnost 92 20 82.60 25 74.62
- mađarski jezik i književnost 6 5 58.87 1 54.94
- holandski jezik i književnost 25 10 75.26 12 61.79
- ukrajinski jezik i književnost 14 10 55.31 4 45.04
Filozofski 1.042        
- filozofija 92 60 59.98 16 48.70
- sociologija 95 70 63.32 24 42.84
- pedagogija 140 46 72.92 15 70.48
- andragogija 37 30 61.56 7 53.40
- psihologija 272 60 82.42 15 81.34
- istorija 179 73 72.62 40 66.36
- istorija umetnosti 89 55 73.22 20 63.40
- arheologija 69 37 65.78 22 55.28
- etnologija i antropologija 54 54 51.34 0 -
- klasicne nauke 15 11 53.50 4 39.00
Fizički fakultet 34        
- teorijska i eksperimentalna     50.00   30.00
- primenjena fizika i informatika     50.00   30.00
- opšta fizika     50.00   30.00
- meteorologija     50.00   30.00
- fizika i osnovi tehnike     50.00   30.00
- fizika i hemija     50.00   30.00
Hemijski 132        
- diplomirani hemicar   70 51.08 1 42.86
- dipl. biohemicar   38 53.64 0 -
- profesor hemije   8 64.92 0 -
- dip. hemičar za životnu sredinu   12 51.06 1 38.00
Matematički 356 193 50.00 27 30.00
Mašinski 398 354 50.00 40 30.00
Medicinski 773 450 79.58 50 77.36
Poljoprivredni 730 588 79.66 118 56.88
Pravni 1.830 700 70.90 900 46.72
Rudarsko-geološki 172        
- rudarski odsek 92 87 50.00 1 30.00
- geološki odsek 80 64 50.00 1 30.00
Saobraćajni fakultet 463 280 74.48 80 62.90
Stomatološki 455 110 79.64 50 76.70
Šumarski 244        
- šumarstvo 88 87 56.80 0 -
- obrada drveta 40 38 53.10 2 45.48
- pejzažna arhitektura 111 42 71.22 35 62.32
- zaštita od erozije 5 5 64.54 0 -
Tehnički fakultet, Bor 253 230 78.76 42 30.00
Tehnološko - metalurški 192 175 50.00 18 30.00
Učiteljski 582 203 50.00 108 30.00
Veterinarski 194 150 62.10 22 42.92

Broj poseta, Oktobar 2015:

163.871

Ukupan broj univerziteta:

Ukupan broj fakulteta:

Ukupan broj visokih škola:

Ukupan broj smerova na fakultetima:

Ukupan broj smerova na visokim školama:


Procitajte savete uspe�nih
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije