Prijemni.infostud.com


Studijski program - Sportski menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Stručno-teorijske sportske nauke, Praktične sportske nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Studijski program osnovnih strukovnih studija za SPORTSKI MENADžMENT

Usled složenosti sporta, kao istaknutog segmenta društvenog života, uz trenere koji sportistima pružaju pedagošku podršku, u sportu deluju i drugi brojni stručnjaci različitih profila. Posle trenera, najbrojniju kategoriju čine profili stručnjaka za upravljanje i rukovođenje u sportu - u sportskim klubovima, organizacijama, asocijacijama, raznim vrstama sportkih manifestacija i takmičenja lokalnog, nacionalnog i internacionalnog karaktera. Upravljanje u savremenom sportu je visokostručna delatnost, koja podrazumeva ne samo široko poznavanje sporta, već i poznavanje ekonomskih i menadžment disciplina u samom sportu, ali i oko njega.

Savremeno upravljanje u sportu zahteva sticanje znanja, veština, sposobnosti i kompetencija koje se stiču kontinuiranim sistematskim stručnim obrazovanjem. Osnivanje Studijske grupe za sportski menadžment polazi od ideje da je upravljanje u sportu složena delatnost, koja zahteva multidisciplinarna znanja i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Glavni ciljevi nastave na Studijskom programu za sportiski menadžment su:

 • upoznavanje studenata sa osnovama savremenog menadžmenta i sticanje znanje iz naučnih oblasti primenjenih u sportu (marketing, menadžment, upravljanje ljudskim resursima i sl.);
 • upoznavanje studenata sa opštim principima i funkcijama menadžmenta, kao i njihova primena u planiranju, organizovanju, upravljanju i evaluaciji rada sportskih organizacija, klubova i ekipa;
 • spoznaja važnosti timskog rada u menadžmentu, formiranje i funkcionisanje menadžerskih timova u sportskim organizacijama;
 • ovladavanje znanjima iz drugih oblasti koje su važne za uspešno obavljanje radnih menadžerskih aktivnosti (npr. pravo, informatika, ekonomija, teorija sporta, psihologija sporta);
 • upoznavanje osnovnih menadžerskih aktivnosti u sportu i strukture poslova u sportskim organizacijama i asocijacijama.

Upoznavanje i usvajanje programskih sadržaja koji se odnose na ključne aspekte menadžmenta u sportu treba da omoguće studentima da ovladaju širokim spektrom stručnih znanja i razumevanja, praktičnih veština i tehnika upravljanja i rukovođenja grupnim i timskim aktivnostima u organizacijskom kontekstu. Diplomirani student treba da poseduje znanje i veštine rezonovanja, sposobnosti odlučivanja i praktičnog delovanja, koje mu omogućavaju validan i jasan uvid u aktuelnu problematiku upravljanja i rukovođenja sportskom organizacijom.

Da bi delovao profesionalno, stručno i kompetentno na poziciji menadžera u sportu, diplomorani student ovog Studijskog programa treba da:

 • razume ulogu savremeno obrazovanog menadžera u sportu, u procesima razvijanja, funkcionisanja i održavanja sportskih organizacija, klubova, ekipa i timova;
 • poznaje osnovne aktivnosti i funkcije menadžmenta: planiranje, organizovanje, vođenje, kontrola i odnose sa ljudima;
 • ima sposobnosti da stečeno znanje iz oblasti menadžmenta i drugih nauka primeni u odgovarajućoj situaciji;
 • ume da analizira probleme, da bude kritičan prema situaciji i da je sposoban da adekvatno zaključuje pri donošenju odluka;
 • poznaje koncept menadžerske kulture, ima jasnu sliku o glavnim obrascima kulturnog ponašanja i ophođenja u menadžerskim strukturama i odnosima na pojedinim nivoima tih struktura;
 • zna koje komunikacijske veštine su ključne za ulogu menadžera, da je neophodan sistematski rad na razvijanju i održavanju veština, npr. vođenja poslovne korespodencije, poslovnih razgovora, organizovanja poslovnih sastanaka i konstruktivnog ponašanja na tim sastancima;
 • efikasno sagledava organizacijski kontekst u kojem realizuje svoju menadžersku ulogu;
 • poznaje različite načine rukovođenja;
 • shvata značaj pozitivnih međuljudskih odnosa u organizaciji, klubu, ekipi, timu i sl.;
 • bude osposobljen za rad na administrativnim, tehničkim i sličnim poslovima u sportskim organizacijama, savezima, društvima, klubovima itd.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog