Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika

Beogradska politehnika

Visoka škola strukovnih studija - BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Mi školujemo strukovne inženjere i dizajnere  i specijaliste tehnologije i menadžmenta

Studiraj na teret budžeta!

Preuzmite informator za upis 

Pogledajte pripreme za prijemni koje organizujemo

Preuzmite priručnik za prijemni ispit

Pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja

 

Kako da postanem jedan od studenata Beogradske politehnike?

Potrebno je prijaviti se na konkurs za upis koji će biti raspisan u toku maja meseca. Na osnovnim studijama se može studirati na teret budžeta ili na samofinansiranju.

Budžetsko studiranje: za one koji zauzmu najbolja mesta na rang listi za osnovne studije

Samofinansiranje: svi ostali studenti, uz:

 • mogućnost korišćenja kredita 
 • uplatu školarine na rate.

Ako budete vredno radili, u narednim godinama možete se školovati na teret budžeta.

 

Šta nudi Beogradska politehnika?

Tradicija: pola veka u školovanju tehnologa, menadžera i dizajnera.

Akreditovani studijski programi:

 • 7 na osnovnim strukovnim studijama i
 • 2 na specijalističkim strukovnim studijama.

Broj studenata: 1.400.

Do sada diplomiralo: preko 4.200 studenata.

Zaposlenost diplomiranih studenata: 84,7 %

Usaglašen rad sa zahtevima Bolonjske deklaracije:

 • trogodišnji režim studija;
 • jednosemestralni predmeti;
 • izborni predmeti;
 • vrednost svakog predmeta iskazana ESPB bodovima;
 • praćenje i vrednovanje rada studenata u toku izvođenja nastave;
 • studentsko vrednovanje ustanove;
 • uspostavljanje partnerskih odnosa sa studentima;
 • uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Studenti Beogradska politehnika

 

Studijski programi

Odeljenje za tehnologije (Osnovne strukovne studije)

 - Grafička tehnologija

Na savremena znanja iz grafičke tehnologije čeka preko 2000 preduzeća.

Strukovni inženjer tehnologije - za grafičku tehnologiju:

 • Obavlja inženjerske poslove u pripremi, štampi i doradi;
 • Povezuje sve faze proizvodnje u efikasan proces dobijanja kvalitetnog grafičkog proizvoda;
 • Prati i uvodi savremena dostignuća grafičke tehnologije u proizvodni proces...

 - Bezbednost i zdravlje na radu

Brinimo o sebi i drugima, učinimo sve da budemo bezbedni I zdravi. U tome nas podržava preko 100.000 preduzeća, naši i evropski zakoni. 

Strukovni inženjer zaštite na radu – za bezbednost i zdravlje na radu:

 • Učestvuje u proceni rizika;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i predlaže mere za njihovo otklanjanje;
 • Sarađuje sa službom medicine rada po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu...

 - Zaštita životne sredine

Ako vas nebriga prema životnoj sredini boli kao nebriga prema najrođenijima, onda ste vi naš potencijalni student!

Strukovni inženjer zaštite životne sredine:

 • Bavi se zaštitom i unapređivanjem kvaliteta životne sredine;
 • Procenjuje ugroženosti i izrađuje dokumenata za preventivno i operativno delovanje;
 • Bavi se zaštitom vazduha, zemljišta i vode, samostalno ili u multidisciplinarnom timu;
 • Organizuje i realizuje rukovanja i transport opasnih materija i odlaganja čvrstog i opasnog otpada...

 - Menadžment kvalitetom

Prvi smo počeli da školujemo kadrove iz oblasti menadžmenta kvalitetom koji su neophodni za efikasno funkcionisanje organizacije bilo koje veličine i namene. Mi znamo šta je menadžment kvalitetom i kako ga primeniti u praksi! 

Strukovni inženjer menadžmenta - za menadžment kvalitetom:

 • Rukovodi funkcijom kvaliteta u organizaciji;
 • Upravlja aktivnostima obezbeđenja kvaliteta poslovanja i proizvoda sa ciljem poboljšanja kvaliteta života;
 • Projektuje, uspostavlja i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Doprinosi ukupnoj efikasnosti funkcionisanja organizacije, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ISO 9000...

 - Reciklažne tehnologije 

Uključi se u razvoj reciklažnih tehnologija, jer je to značajan privredni potencijal naše zemlje koji zahteva obrazovanje kompetentnog stručnog kadra. Reciklaža nije samo sredstvo očuvanja životne sredine, već profitabilna delatnost koja može zaposliti mnogo ljudi i generisati trajne vrednosti.

Strukovni inženjer tehnologije - za reciklažne tehnologije:

 • Definiše značaj i mesto reciklaže u integrisanom sistemu upravljanja otpadom;
 • Koristi pravila logistike u prikupljanju sekundarnih sirovina za reciklažu;
 • Planira ljudske i materijalne resurse za tehnološki proces reciklaže materijala;
 • Primenjuje stečena znanja u cilju obezbeđivanja produktivnosti i ekonomičnosti tehnološkog procesa reciklaže...

 

Odeljenje za dizajn (Osnovne strukovne studije)

 - Grafički dizajn

Kad diplomiraš, znaš da znaš! Budi grafički dizajner!

Strukovni dizajner – za grafički dizajn:

 • Dizajnira grafički proizvod, u specifičnim programima koji se koriste u grafičkom dizajnu;
 • Analizira, kreativno promišlja i prilagođava tehnologiji štampe svaki grafički proizvod;
 • Priprema za štampu i pravi maketu grafičkog proizvoda;
 • Kontroliše izradu grafičkog proizvoda i štampu...

 - Dizajn industrijskih proizvoda

Bavite se dizajnom, kreirajte, menjajte svet – znanje vam je poluga za pomeranje planete. 

Strukovni dizajner – za dizajn industrijskih proizvoda:

 • Vodi proces dizajniranja industrijskih proizvoda;
 • Radi samostalno i u timu, generiše ideje i vešto plasira svoja kreativna rešenja;
 • Uspostavlja kontakte između raznorodnih profesija i stavlja ih u službu dizajna, plasira svoja znanja i nalazi svoje mesto na tržištu...

 - Modni dizajn proizvoda od kože

Ti odlučuješ o umetnosti stvaranja i lepoti, novim bojama i linijama, o svojoj budućnosti – zato budi modni dizajner proizvoda od kože. 

Strukovni dizajner – za dizajn proizvoda od kože:

 • Dizajnira galanteriju, konfekciju i obuću;
 • Projektuje kolekcije;
 • Izrađuje prototipove novih proizvoda;
 • Redizajnira postojeće proizvode;
 • Rukovodi u okviru procesa dizajniranja...

 

Nastava

Nastavu realizuje kompetentno nastavno osoblje, korišćenjem interaktivnih metoda uz pomoć savremene opreme. Sticanje praktičnih znanja i veština ostvaruje se u laboratorijama, radionicama, dizajn studiju, ateljeima, biblioteci, kabinetima za informatiku u Školi i kompetentnim organizacijama. Studenti Škole vrše redovno vrednovanje nastavnog procesa i izjašnjavaju se o kvalitetu studijskih programa, svakom predmetu i svakom nastavniku. Škola je uspostavila Sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001.

 

Beogradska politehnika, juče, danas, sutra...

Veliki je i u svojoj veličini neobjašnjiv zakon prirode po kome je ustrojen i po kome se vlada sveukupni živi svet na našoj planeti. Živim bićima je podaren da u skladu sa njim i dosledno njemu odigraju svoje uloge u predstavi koja se zove život. Čoveku, kao povlašćenoj vrsti, pored sve sile pravila, zakonitosti i ograničenja, dodeljeno je i povlašćeno pravo posedovanja svesti i razuma. Život svakog pojedinačnog bića odvija se kao uređen sled procesa, aktivnosti i događaja. Njihovog odvijanja najčešće nismo ni svesni, jer su deo ugrađenog zakona života u našim bićima, tako da o disanju, hodanju, reakcijama, motorici i svemu ostalome ne odlučujemo mi sami, već nas vodi veliki zakon prirode ugrađen u ćelije, organe i celo telo.

Sastavni deo tog velikog zakona su nastajanje, dužina životnog veka i nestajanje. Na ovom svetu se može smatrati da su retke vrste koje doživljavaju životni vek od 50 i više godina.

Beogradska politehnika postoji 55 godina. Nije živo biće, već je produkt svesne delatnosti čoveka, onog povlašćenog dela koji mu je dat i po kome ima privilegiju kreiranja u skladu, ali često i suprotno zakonu prirode. Kao jedna od mnogih ustanova, i naša je stvorena kao organizovano povezivanje više ljudi u jednu funkcionalnu celinu sa svim odlikama posebne vrste živog organizma. Ona misli, radi, preduzima korake, strahuje, reaguje na promene u okruženju, zanavlja svoje delove, razvija se. Pri tome je prepuštena sama sebi – ne vodi je prirodni zakon živih bića, pa je stoga prinuđena da sama kreira, planira, organizuje, i kontroliše svoje delovanje. Možda upravo zbog toga, među njima su ređe one koje izdržavaju izazove i opasnosti vremena kroz koje prolaze i koje su u stanju da se održe decenijama. Postojati i opstajati pet decenija samo je dokaz da je organizacija sposobna da temeljno i održivo uredi svoje delovanje, svoju unutrašnju organizaciju i svoj odnos prema okruženju.
U beskraju načina i mogućnosti kako se organizovati i kako delovati, primenljiva je stara izreka plemena Sijuksa: »Ako ne znaš gde želiš da stigneš, svaki put će te tamo odvesti«. Do cilja vodi samo jedan od beskrajnog broja puteva.

Šta je to što je Beogradsku politehniku učinilo sposobnom da doživi pet decenija svoga postojanja?
Pre svega ljudi. Prvi pioniri koji su počeli da je grade i organizuju postavili su dobre temelje. Svi sledeći koji su dolazili ostavili su joj deo svoje energije, svoje kreativnosti – deo svojih života. Svi koji su prošli, ugradili su u svoje ukupno životno iskustvo deo koji je neizbrisivo vezan za Beogradsku politehniku. Svi koji su deo nje sada, upravo to čine. Kao i svaka ćelija živog organizma, tako i svaki pojedinac koji je deo organizacije ima svoju funkciju, mesto i značaj. Izgrađeni snažan imunološki sistem zaštitio je Beogradsku politehniku od spoljnih i unutrašnjih bolesti.

Organizaciona kultura, kao nešto svojstveno grupi ljudi okupljenih oko zajedničkog delanja, način na koji se grade unutrašnji odnosi, rešavaju problemi, stiču iskustva – još je jedan od nespornih atributa Beogradske politehnike i koji predstavlja deo njene sposobnosti da deluje kao skladan, svrsishodan i uspešan kolektiv. Organizaciona kultura je taj unutrašnji zakon koji i ne mora u svemu biti eksplicitan, ali koji se praktično i apstraktno prepoznaje u organizaciji.

Spremnost na promene. Ne postoje dva ista dana u radu ustanove. Svaki je nov, drugačiji, svaki nosi nove okolnosti i izazove. Svaki nosi svoje opasnosti, ali i nudi pogodnosti. Samo duhom mlada, neokoštala, proaktivna organizacija, spremna i sposobna da se menja, može trajati i istrajavati na svom putu. Koristiti vrednosti svoje tradicije i istovremeno se boriti i prevazilaziti sopstvenu inerciju – pravilo je koje je Beogradska politehnika uspostavila kao deo svog bića.

Izazova, problema, promena – bilo je mnogo. Ima ih i biće ih. Svaka generacija u Beogradskoj politehnici imala je svoje muke, uspehe i radosti, i svi su manje-više slični i različiti. Ovih pet decenija postojanja najbolja je potvrda zdravlja organizma Beogradske politehnike, ali i garancija da će i u narednim vremenima naredne generacije uspeti da se izbore sa svojim vremenom kao što su i sadašnje i prethodne generacije to učinile.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog