Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Septembarski upisni rok 2017/18.

Radi popunjavanja slobodnih mesta za upis, koja su preostala nakon upisa kandidata u junskom upisnom roku 2017. godine, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu (dalje: Škola) raspisuje Konkurs za upis ukupno 44 studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini, i to:

 1. 39 samofinansirajućih studenata, koji će se upisati na slobodna mesta preostala nakon upisa kandidata u junskom upisnom roku 2017. godine;
 2. jednog studenta koji je lice sa invaliditetom, koji se može upisati na teret budžeta, na jedno preostalo mesto upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom;
 3. jednog studenta koji je pripadnik romske nacionalne manjine, koji se može upisati na teret budžeta, na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 4. tri kandidata državljana Republike Srbije, koji su u školskoj 2016/2017.godini završili srednju školu u inostranstvu, odnosno koji su stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa na ustanovi u Republici Srbiji, a koji do isteka poslednjeg dana za konkurisanje u junskom upisnom roku 2017. godine nisu mogli da otpočnu postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave jer im ona nije izdata do navedenog roka za konkurisanje u junskom upisnom roku, i koji se mogu upisati na tri opredeljena mesta za upis ovakvih kandidata na teret budžeta u septembarskom upisnom roku.

 

Važni datumi za upis u septembarskom upisnom roku

 • Podnošenje prijava na Konkurs - 30. i 31. avgust i 1. septembar 2017. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita - najkasnije do 4. septembra 2017. godine.
 • Prijemni ispit - 5. septembra 2017. godine, u 10 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen.
 • Preliminarna rang lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 5. septembra 2017. godine, do 17.00 časova. 
 • Podnošenje prigovora Komisiji za upis na preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu - 6. septembra 2017. godine, od 9.00 do 11.00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, neposredno, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici škole, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 17.  Ukoliko se ispostavi da je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko se ispostavi da prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti suprotno opisanoj proceduri (npr. poštom ili e-poštom) ili bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru, smatraće se nedopuštenim ili nepotpunim i neće biti razmatrani. Rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima će biti uručivana odmah po rešavanju po prigovoru.
 • Podnošenje žalbi direktoru Škole protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 6. septembra 2017. godine od 11.00 do 13.00 časova. Rešenja direktora Škole po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno. 
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 6. septembra 2017. godine do 15.00 časova.
 • Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – 6. septembra 2017. godine od 15.00 do 17.00 časova. 
 • Objavljivanje Konačne rang liste – 06. septembra 2017. godine do 18.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata koji ostvare pravo upisa na preostala budžetska mesta – 07. septembra 2017. godine, od 9 časova.
 • Upis primljenih kandidata koji ostvare pravo upisa na samofinasirajuća mesta – od 07. do 15. septembra 2017. godine.

 

Dokumenta potrebna za konkurisanje

Prilikom prijavljivanja na Konkurs kandidati podnose:

 • prijavni list (nalazi se u skriptarnici Škole),
 • originalna svedočanstva 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole na uvid i neoverene fotokopije istih,
 • originalnu diplomu srednje škole na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • dokaz o uplati (uplatnicu) 7.000,00 (sedamhiljada) dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 17 (primerak uplatnice nalazi se u skriptarnici Škole).

Posebna dokumenta koja podnose pojedine kategorije kandidata:

 1. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose i dokaz o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini (pisanu izjavu, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

 2. Kandidati koji su strani državljani podnose dokumenta navedena u odeljku 1, tačka 4. ovog Informatora.

 3. Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom (rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć i/ili mišljenje Interresorne komisije i/ili medicinsku dokumentaciju, izdatu od strane nadležne zdravstvene institucije na osnovu koje se može zaključiti na koji nači invaliditet/zdravstveno stanje kandidata utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

  Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prigođen njihovim mogućnostima,  odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostaviti prilikom prijavena Konkurs. Osobe sa hendikepom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti lično u Pravnoj službi škole ili putem elektronske pošte upis@viser.edu.rs.

 4. Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine (izjavu u pisanoj formi da su romske nacionalnosti, preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potvrdu Centra za socijalni rad o lošem materijalnom stanju porodice, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

 

Prijemni ispit

Jedinstvena rang lista na osnovu koje se vrši upis kandidata, sačinjava se na osnovu broja bodova stečenih po osnovu uspeha iz srednje škole i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova po oba kriterijuma.

 • Po osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat može steći najviše 40 bodova. Opšti uspeh se u srednjoj školi iskazuje na sledeći način:
 • za kandidate koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, kao zbir prosečnih ocena u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2;
 • za kandidate koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju, kao zbir prosečnih ocena u prvom i drugom razredu pomnožen sa 2 i prosečne ocene u trećem razredu pomnožen sa 4.
 • Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja i to:

- 10 zadataka iz matematike i
- 10 pitanja iz osnova informaciono komunikacionih tehnologija.

 • Kandidatima koji su tokom školovanja u srednjoj školi osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (isključivo takmičenje, a ne smotra ili sl.) ili na međunarodnom takmičenju, priznaje se 60 bodova, bez polaganja prijemnog ispita. Ovi kandidati ne plaćaju naknadu za polaganje prijemnog ispita.

 

Materijal za pripremu prijemnog ispita

Matematika - Zbirka rešenih zadataka i testova sa prijemnih ispita

Baza pitanja u pdf formatu

Online pripremni test za prijemni ispit >>>

 

Upis

Potrebna dokumenta za upis primljenih kandidata:

 • Dva obrasca ŠV - 20
 • Indeks
 • Dve istovetne fotografije (3,5x4,5 cm)
 • Original svedočanstva iz srednje škole
 • Original diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Napomena: Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole.


Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 3970-429, 3950-047 i 2471-099, kao i na e-mail: upis@viser.edu.rs.    

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog