Prijemni.infostud.com


Studijski program - Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Poljoprivreda , Arhitektura,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

pejzažna arhitektura
bordo_linija
ODSEK ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU

SARADNJA LJUDI I PRIRODE

 
 
 
 
 
 
 
 

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu postoji od 1960. godine, od kada

kontinuirano gradi i unapređuje najstariju školu pejzažne arhitekture i hortikulture na prostoru bivše Jugoslavije. Postigli smo značajne rezultate u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i prakse i kao takvi srećni smo da imamo pristup resursima Univerziteta u Beogradu i jedinstvenom prostoru evropske i svetske akademske zajednice čiji smo sastavni deo.

Naša snaga i drugost ogleda se u bliskom i neposrednom radu sa svakim našim studentom. Svoje studente podstičemo i ohrabrujemo u radu i sticanju novih znanja u nastavnim i u vannastavnim aktivnostima, kao i u negovanju i promovisanju akademskih sloboda i vrednosti. Da bismo u tome uspeli, naši nastavnici i saradnici se permanentno usavršavaju, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tako stvaramo veliku mrežu ljudskih i institucionalnih resursa širom Evrope i sveta i doprinosimo kvalitetu, prepoznatljivosti i renomeu našeg fakulteta.

PROHODNOST ZA STICANJE LICENCI

Studijski programi iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture akreditovani su na svim nivoima akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije), prilagođeni preporukama Bolonjske konvencije i prepoznati u jedinstvenom akademskom evropskom obrazovnom prostoru.

Naši studijski programi obezbeđuju studentima prohodnost za sticanje licenci u oblasti planiranja i izgradnje, te raznorodno delovanje na polju pejzažne arhitekture – od poslova u oblasti zaštite životne sredine, prko komunalnih delatnosti, do poslova vezanih za proizvodnju i plasman dekorativnih vrsta biljaka i njihovih kultivara.

MULTIDISCIPLINARNOST I RAZUMEVANJE PEJZAŽA I FLORE

Studije na našem Odseku pružaju multidisciplinarna znanja iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka neophodnih za razumevanje pejzaža i poznavanje biljaka, zatim planerska i projektantska znanja i veštine, kao i inženjerska znanja i tehnike izgradnje objekata pejzažne arhitekture (parkovi, zeleni rekreativni prostori, vrtovi i drugi kreirani zeleni ili prirodi bliski i prirodni prostori). Biološka znanja o lekovitim i aromatičnim biljkama, negovanju i integralnoj zaštiti biljaka, kao i veštine dizajna biljkama, tehnologije proizvodnje cveća, ishrane biljaka i sl.

EKOLOŠKA ORJENTACIJA

Naša specifičnost ogleda se i u ekološkoj orijentaciji i razumevanju odnosa akcije i interakcije čoveka i sredine (urbane, suburbane, ruralne i prirodne) i nadopuni istih kroz sticanje znanja i veština iz umetničkih, kulturalnih i društvenih oblasti. Da bismo u svemu tome uspeli, angažujemo i renomirane nastavnike sa drugih fakulteta, organizujemo gostujuća predavanja različitih eksperata iz zemlje i inostranstva. Učestvujemo i ohrabrujemo studente da učestvuju u različitim studentskim radionicama sa studentima drugih fakulteta i struka u cilju proširivanja njihovih znanja i razmene vrednosti.

TERENSKA I PRAKTIČNA NASTAVA

Pored klasičnih vidova nastave - predavanja i vežbi, sa studentima radimo u projektantskom i planerskom studiju, odnosno specijalno opremljenim laboratorijama (laboratorija za kulturu tkiva, semenska laboratorija, pedološka laboratorija i rasadnik sa plastenikom). U malim grupama, studenti tako primenjuju teorijska znanja i stiču praktične veštine. Uz to studenti su svake godine u prilici da učestvuju u terenskoj praktičnoj nastavi i stiču uvid u praktični rad profesionalaca. Takođe, naši najbolji studenti sa master i doktorskih akademskih studija, već tradicionalno su uključeni i u sam proces nastave - kao demonstratori i saradnici, dok su doktoranti angažovani i u naučno-istraživačkim projektima.

ZNAČAJNE MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Aktivni smo i na međunarodnom planu, prevashodno kroz Evropski savet škola pejzažne arhitekture (ECLAS) čiji je aktivni član. Isto tako, naši nastavnici i saradnici obavljaju visoke dužnosti ili su aktivni članovi u različitim međunarodnim institucijama i telima među kojima su Evropska federacija pejzažnih arhitekata (EFLA) i Međunarodna federacija pejzažnih arhitekata (IFLA) i Međunarodno udruženje za hortikulturalnu nauku (ISHS). Naši studenti su veoma aktivni u Evropskom udruženju studenata pejzažne arhitekture (ELASA). U Beogradu su bili i domaćini, a u inostranstvu su učestvovali u različitim aktivnostima. U skladu sa politikom fakulteta, naši studenti su ohrabreni da često koriste mogućnosti međunarodne razmene studenata.

BOGAT STUDENTSKI ŽIVOT I SARADNJA

Studentski život je veoma bogat, a studenti su aktivni kako kroz rad Studentskog parlamenta fakulteta, tako i kroz niz studentskih sekcija i radionica, kako stručnih tako i sportskih, umetničkih i društveno korisnih. Ne retko, u tim aktivnostima studentima se pridružuju nastavnici, koji sa svoje strane iniciraju različite stručne studentske ekskurzije.

Imamo odličnu saradnju i sa institucijama lokalne samouprave i privrednim subjektima, kao i sa nevladinim sektorom. To nam obezbeđuje i bolje uslove za realizaciju profesionalne prakse i drugih studentskih aktivnosti. Naša škola je izuzetno ponosna na društveni doprinos svojih nastavnika, saradnika i studenata koji se ogleda u aktivnom radu sa decom sa posebnim potrebama u sklopu programa koji se realizuje u saradnji sa Skupštinom grada Beograda.

BROJNA PRIZNANJA

Veliki napori naše škole u pogledu obrazovanja i daljeg usavršavanja rezultiraju nizom domaćih i međunarodnih priznanja koje naši nastavnici, saradnici i studenti dobijaju od relevantnih institucija u oblastima profesionalnog i naučno-istraživačkog delovanja.

RADUJEMO SE SUSRETU SA VAMA!
 

Pejzažna arhitektura i hortikultura-projektantski studio_ISPIT

Pejzažna arhitektura i hortikultura-projektantski studio_STUDENTSKI RAD_5

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog