Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Naučno-istraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad. Naučnonastavni i naučno-istraživački rad su ravnopravne djelatnosti Panevropskog univerziteta.
Institut sarađuje na naučno-istraživačkim projektima i ima potpisane sporazume o naučnonastavnoj i naučnoistraživačkoj saradnji sa više eminentnih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, među kojima su: Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Institut za razvoj (IDCE) u Parizu, Institut Univerziteta Norrkoping (Švedska), Institut Fraunhofer IAO (Njemačka).
Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i fi nansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifi kacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, preduzetničke ekonomije, uloge cjeloživotnog učenja u javno-privatnom partnerstvu, reprodukcije i održivog razvoja stanovništva Republike Srpske, ekološkog kriminaliteta, maloljetničkog kriminaliteta, istraživanje resursa rekreativnog sporta, tekući projekti razvoja digitalne-interaktivne televizije, razvoja simbiotskog učenja i međunarodni projekat digitalizacije evropske kulturne baštine.

NAUČNE KONFERENCIJE
Panevropski univerzitet je organizovao i fi nansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi:

 

  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu - ICAMA, posvećena ekološkim temama i održivom razvoju”;
  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Iformaciono-komunikacione tehnologije: Razvoj nadzora-ICT:DS“;
  • Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”;
  • Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’;
  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta - ICASUS “;
  • Međunarodna naučna konferencija „Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj“;
  • Međunarodna konferencija “Nasilnički kriminalitet”;
  • Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - Economic Development and Standard of Living “EDASOL”;
  • Međunarodna naučna konferencija o razvoju tržišnih komunikacija „MOĆ KOMUNIKACIJE“;

 

Virtuelna tura

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog