Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Koji su elementi preduzeća? (moguće više odgovora)
 • 2. Slobodna konkurencija je tržišno stanje sa:
 • 3. Šta predstavlja ukupna ponuda?
 • 4. Ukupna ponuda je________________________________________
 • 5. Akcionarsko društvo osnivaju:
 • 6. Naučna disciplina koja ima za cilj racionalizaciju rada i njegovo obavljanje na optimalan način, uz minimalne utroške resursa naziva se:
 • 7. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava označava:
 • 8. Šta je akumulacija?
 • 9. Potreban kapital za poslovanje i razvoj akcionarsko društvo pribavlja izdavanjem:
 • 10. Vrste kapaciteta osnovnih sredstava su:
 • 11. Serija međunarodnih standarda kvaliteta je:
 • 12. Šta je upotrebna vrednost i kakvo je to svojstvo robe?
 • 13. Kada organizacija razvija svest o zaštiti sredine i brine o svojim zaposlenima, kažemo da je:
 • 14. Apresijacija je:
 • 15. Zadatak funkcije izvršenja je: