Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Vučna motorna vozila namenjena tegljenju industrijskih prikolica, vagona i vagoneta. Kada se ugradi uređaj sa hidrauličnim sistemom podizanja, služi i kao podizač, a sa ugradnjom uređaja za podizanje može poslužiti i kao tegljač. To su:
 • 2. Vučno vozilo koje saobraća samo ili sa vozilima u propisanom sastavu i propisno signalizovano, i to od momenta preuzimanja u polaznoj stanici do momenta prispeća,odnosno predaje u krajnjoj stanici je:
 • 3. Rastojanje koje saobraćajno sredstvo pređe za određeno vreme, a izražava se u kilometrima naziva se:
 • 4. Osnovni obrazac za evidentiranje podataka koji se odnose na kretanje i rad jednog voza naziva se:
 • 5. Posebna mreža visokog napona koja služi za prenos električne energije od elektrovučne podstanice do električnih vozila naziva se:
 • 6. Prevoz putnika na određenoj relaciji i itinereru, po unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje i tarifama naziva se:
 • 7. Ovo svojstvo određuje se sposobnošću saobraćajnog sredstva da se njime lako manevriše i na najmanjoj mogućoj površini:
 • 8. Vozno osoblje je zajednički naziv za:
 • 9. Službena mesta na pruzi gde se u istom nivou seku dva koloseka:
 • 10. Motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika koje osim sedišta za vozača ima više od osam sedišta je:
 • 11. Javni putevi koji povezuju sela i naselja na teritoriji opštine ili koji imaju značaj za saobraćaj na teritoriji opštine nazivaju se:
 • 12. Elementi saobraćajnog procesa su:
 • 13. Ovaj izmeritelj dobija se kao odnos ostvarenog transportnog rada, prema transportnom radu koji je mogao biti ostvaren pod uslovom da je pri svakom pređenom kilometru sa teretom nosivost transportnog sredstva bila potpuno iskorišćena, to je:
 • 14. Dokument koji se izdaje pri svakom prevozu robe kada se on obavlja na račun drugih lica. Omogućava praćenje kretanja robe, zadržavanje vozila, vrste robe i obračuna cena prevoza, cene zadržavanja vozila, kao i ostalih naknada. Služi kao dokument o izvršenom prevozu.
 • 15. Prevoz putnika za koji se relacija, naknada, trajanje prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđuju sporazumno između prevoznika i korisnika prevoza naziva se: