Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Parametri linearnog trenda određuju se:
 • 2. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 3. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 4. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 5. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 6. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
 • 7. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 8. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 9. Indeksi su:
 • 10. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 11. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
 • 12. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 13. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
 • 14. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 15. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za: