Prijemni.infostud.com
 • 1. Na temperaturi od 290,16 K i pritisku ad 104 kPa, masa 624 cm3 gasa iznosi 1,56 g. Izračunati molsku masu gasa.
 • 2. Koliki je maseni udeo natrijum-hidroksida u rastvoru koncentracije 9.28 mol/dm3 i gustine 1.31 g/cm3?
 • 3. Formula oksalne kiseline je:
 • 4. Koliko se grama kalcijum-oksida dobija sjedinjavanjem 20 g kalcijuma i 20 grama kiseonika:
 • 5. Benzenov derivat sa hlorom i nitro grupom u meta položaju može se dobiti:
 • 6. Cistein je:
 • 7. Holna kiselina sadrži:
 • 8. Napisati molekulsku formulu monokarbonske kiseline koja sadrži 54,4 % C, 36,4 % O i 9,1 % H. [Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1]:
 • 9. Od navedenih soli: NaCl, KCN, KBr, LiNO3 , CH3COONa, CH3COONH4 i NH4CN u vodenom rastvoru ne hidrolizuju:
 • 10. Masa jednog mola kiseonika pri standardnim uslovima je (Ar(O)=16):
 • 11. Na sobnoj temperaturi heksan je:
 • 12. Koliko je potrebno mililitara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 2 mol/l za potpunu saponifikaciju 80.6 g tripalmitoil-glicerola:
 • 13. Napisati formulu zasićenog aldehida čija je molska masa 114 g/mol:
 • 14. Furanov prsten sadrži:
 • 15. Koju vrstu derivata ugljene kiseline predstavlja urea?