Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Aciklična organska jedinjenja imaju molekulske strukture sa:
 • 2. Koja od navedenih molekulskih formula pripada jedinjenju koje nastaje zagrevanjem 1,2,3-propantriola sa kalijum-hidrogensulfatom?
 • 3. Od navedenih oksida: PbO, Rb2O, BaO, Al2O3 i CO2 amfoterni oksidi su:
 • 4. Reakcijom etanola sa karboksilnom kiselinom nastaje:
 • 5. Jedinjenje koje sa etil-magnezijum-bromidom i naknadnom hidrolizom daje 2-butanol, a redukuje Felingov rastvor je:
 • 6. Sfingozin sadrži:
 • 7. Po IUPAC nomenklaturi jedinjenje CH2=CH-CH2-CH2-CH3 se naziva:
 • 8. Reakcijom tercijarnog kalcijum-fosfata, silicijum-dioksida i ugljenika nastaju:
 • 9. Koji od navedenih hidrida ima najizraženiji kiseli karakter?
 • 10. U kom nizu se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti energije jonizacije?
 • 11. Posmatrani elemenat pripada četvrtoj periodi i prvoj grupi. Elektronska konfiguracija njegovog katjona je:
 • 12. Maksimalni broj energetskih nivoa u atomu je:
 • 13. Koja od navedenih aminokiselina ima hidroksilnu grupu u bočnom nizu?
 • 14. 2,4,6-Trinitrofenol je u vodenom rastvoru:
 • 15. Najmanje rastvorljiv dipeptid u vodi je: