Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Koji alkohol se sa Lukass-ovim reagensom najbrže prevodi u odgovarajući derivat?
 • 2. Reakcijom alkena i vodonika nastaje:
 • 3. Na 6 g smese magnezijuma i njegovog oksida delovano je hlorovodoničnom kiselinom. Koliki je maseni udeo (u %) magnezijum-oksida u smeši ako se izdvojilo 2,4 dm3 vodonika?
 • 4. Koliko je potrebno grama odgovarajućeg alkil-bromida da bi u reakciji sa koncentrovanim kalijum-hidroksidom nastalo 5.6 g 1-butena?
 • 5. U reakciji Zn + 2H+ = Zn2+ + H2 redukciono sredstvo je:
 • 6. Reakcija fenilalanina i koncentrovane azotne kiseline:
 • 7. U kom se nizu nalaze samo metali:
 • 8. Reakcijom butanona sa amonijakom nastaje adicioni proizvod koji potom dehidratacijom daje:
 • 9. U grupu heterocikličnih jedinjenja ne spada:
 • 10. U kom od navedenih nizova se nalaze samo esencijalne aminokiseline?
 • 11. U kom nizu se nalazi sredstvo koje ne može biti oksidaciono sredstvo:
 • 12. pH vrednost u rastvoru hlorovodonične kiseline koncentracije 1·10-4 mol/dm3 je:
 • 13. Koliko se grama elementarnog broma utroši za potpuno zasićenje 0.02 mola linolne kiseline:
 • 14. Netačna tvrdnja za bilirubin je da on sadrži:
 • 15. Koje od navedenih jedinjenja odmah izomerizuje u aldehid?