Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Kisela sredina je definisana vrednošću pH:
 • 2. Jedinjenje čija je formula NaCN naziva se:
 • 3. Koliko iznosi molarna mase jedinjenja FeSO4×7 H2O?
 • 4. Koliko dm3 ugljenik (IV) oksida se oslobodi rastvaranjem 50g CaCO3 u hlorovodoničnoj kiselini? Podaci: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Ca)=40
 • 5. Kod kog od navedenih jedinjenja neće doći do supstitucije hidroksilne grupe u reakciji sa fosfor(III)-hloridom?
 • 6. Koje od navedenih jedinjenja odmah izomerizuje u aldehid?
 • 7. Raspoređivanje elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale, vrši se u skladu sa:
 • 8. Koliko se grama elementarnog broma utroši za potpuno zasićenje 0.02 mola linolne kiseline:
 • 9. Oksidi alkalnih metala su po karakteru
 • 10. Jedinjenje koje sa etil-magnezijum-bromidom i naknadnom hidrolizom daje 2-butanol, a redukuje Felingov rastvor je:
 • 11. Ako je medijum kiselina, moguća je vrednost:
 • 12. Koncentracija H+ jonova u 0,01 M rastvoru HNO2, u kome je stepen disocijacije kiseline 20 %, iznosi:
 • 13. Odrediti koncentraciju 75% rastvora sumporne kiseline čija je gustina 1,655 g/cm3.
 • 14. Molekul azota sadrži:
 • 15. Koliko se grama CaO dobije žarenjem 100 g CaCO3? Podaci: Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(Ca) = 40.