Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Gustina kocke stranice 10 cm i mase 7,8 kg je:
 • 2. Koliko se molekula nalazi u 270 [g] vode H2O?
 • 3. Posmatrač vidi blesak munje 10μs od trenutka nastanka. Količnik brzina zvuka i svetlosti u vazduhu je 10^(-6). Posmatrač čuje udar groma posle vremena:
 • 4. Koeficijent korisnog dejstva Karnoovog ciklusa iznosi 0.5. Za koliko procenata bi trebalo sniziti temperaturu hladnjaka da bi iznosio 0.6?
 • 5. Jednica za jačinu električne struje u SI sistemu jedinica je:
 • 6. Farad (F) je jedinica za:
 • 7. Kolika je masa jednog molekula CO2?
 • 8. Koliki je indeks prelamanja materijala od koga je napravljeno sočivo radijusa krivine R = 20 cm i žižne daljine f = 5 cm?
 • 9. Put koji pređe svetlost u vakuumu za godinu dana (svetlosna godina) približno je jednak (c=3*10^8 m/s)
 • 10. Grejač koji u gradskoj mreži napona 22 V ima snagu od 100 W, kada se priključi na akumulator od 12 V, ima snagu od približno:
 • 11. Jedinica za dužinu u SI sistemu jedinica je:
 • 12. Dopunite sledeću rečenicu odgovarajućim oblikom osnovnog broja dva/dve: Od _____ drugarica dobila je iste poklone.
 • 13. Koji od načina izražavanja jedinice jačine električnog polja pomoću jedinica Međunarodnog sistema (SI) je tačan:
 • 14. Put koji pređe vrh centralne sekundne kazaljke sata dužine 2 cm u toku 24 sata približno je jednak:
 • 15. Koji od zakona termodinamike je iskazan sledećim tvrđenjem: ''Perpetuum mobile prve vrste je nemoguć''?