Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
 • 2. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
 • 3. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:
 • 4. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
 • 5. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.
 • 6. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 7. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?
 • 8. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
 • 9. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
 • 10. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?
 • 11. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
 • 12. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:
 • 13. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
 • 14. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 15. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?