Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Površina kružnog prstena je:
 • 2. Pretvori u proizvod zbir sin6x – sin2x:
 • 3. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
 • 4. Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove:
 • 5. Ako je x=(0.08)2, y=1/(0.082) i z=(1-0.08)2-1, koji od sledećih iskaza je tačan?
 • 6. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:
 • 7. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
 • 8. Broj realnih rešenja sistema jednačina 2x4y = 32; log(x - y)2 - 2 log 2 = 0 jednak je :
 • 9. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
 • 10. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:
 • 11. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:
 • 12. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 13. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 14. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:
 • 15. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je: