Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Razlika cos2 (x+y)/2 - sin2 (x-y)/2 jednaka je:
 • 2. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:
 • 3. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:
 • 4. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:
 • 5. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 6. Ako su x i y realni brojevi za koje važi 0≤x≤4 i y<12, koja od sledećih vrednosti ne može biti vrednost proizvoda xy?
 • 7. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:
 • 8. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
 • 9. Ako je x>0, kolikoprocenata od x je izraz x/50 + x/25?
 • 10. Ostatak pri deljenju polinoma P(x)(stepena n ≥ 2) sa x - 1 je 1, a ostatak pri deljenju polinoma P(x) sa x + 1 je -1. Ostatak pri deljenju polinoma P(x) sa x2 - 1 je:
 • 11. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:
 • 12. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 13. Vrednost izraza 20.5-20-(20.5+20)-1 jednaka je:
 • 14. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
 • 15. Rastavi na činioce 11ax2 − 66axy + 99ay2?