Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 2. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
 • 3. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
 • 4. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 5. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
 • 6. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
 • 7. Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:
 • 8. (sinα + cosα)2 = ?
 • 9. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:
 • 10. Ako je D dužina dijagonale kocke, tada je njena površina jednaka:
 • 11. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak:
 • 12. Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove:
 • 13. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?
 • 14. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
 • 15. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi: