Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Proces kroz koji pojedinаc usvаjа vrednosti, norme, simbole, nаčin ponаšаnjа kulture u kojoj živi nаzivа se (obeležite tаčan odgovor):
 • 2. Kоја оd оvih rеligiја niје mоnоtеističkа?
 • 3. Verovanje u duše i duhove, posebno u duhove umrlih, vampire i druga netelesna bića zove se:
 • 4. Koja su dva osnovna tipa razgovora koji se vodi u naučne svrhe?
 • 5. Kao i hrišćanstvo, budizam je doktrina koja propoveda iskupljenje od sveopšteg bola i nudi:
 • 6. Šta je politika?
 • 7. Biološka i sociološka naučna disciplina koja proučava odnose bioloških organizama i čoveka naziva se:
 • 8. Prоcеs krоz kојi pојеdinаc usvаја vrеdnоsti, nоrmе, simbоlе, nаčin pоnаšаnjа kulturе u kојој živi nаzivа sе:
 • 9. Šta se ubraja u zabavno rekreativne ustanove
 • 10. Stagnacija društva je:
 • 11. Mislilac koji je odredio kulturu kao "drugu prirodu", a čoveka kao jedino živo biće u prirodi koje stvara kulturu zove se:
 • 12. Jedan pesnik je, povodom spaljivanja knjiga, gotovo proročki rekao: "...tamo gde spaljuju knjige, na kraju će spaljivati i ljude!" Kako se zove taj veliki čovek?
 • 13. Mala grupa izabranih ljudi koja zauzima vrhunske (vodeće) položaje i vlada ostalom većinom (masom) društva naziva se:
 • 14. Koje su karakteristike oruđa za rad?
 • 15. U islamskoj veri ne postoje sveštenici kao u hrišćanstvu i budizmu, već samo učeni ljudi koji tumače verske spise u džamiji. Kako se zovu ti učeni ljudi?