Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta je inkulturacija?
 • 2. Uporedni metod u sociologiji uveo je:
 • 3. Manja religijska grupa formirana radikalnim odvajanjem od već postojeće, starije verske zajednice zove se:
 • 4. Šta je društvena uloga?
 • 5. Dinamika društva je:
 • 6. Termin "sociologija" predstavlja složenicu od latinske reči societas (društvo) i grčke reči logos (pojam, nauka). Koji naučnik je prvi upotrebio taj pojam?
 • 7. Koje su revolucionarne promene nastale na prelasku iz robovlasništva u feudalizam?
 • 8. Šta je saznajni zadatak sociologije?
 • 9. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je:
 • 10. Složene klasifikacije, gde se razvrstavaju pojave na osnovu većeg broja njihovih bitnih karakteristika, naziva se:
 • 11. Ljudska zamisao, odnosno naša projekcija, da u čulnim predmetima "vidimo" još i nešto drugo zove se:
 • 12. Koji su sastavni elementi države?
 • 13. Prоcеs krоz kојi pојеdinаc usvаја vrеdnоsti, nоrmе, simbоlе, nаčin pоnаšаnjа kulturе u kојој živi nаzivа sе:
 • 14. Zemlju - poljoprivredu kao osnovni izvor društvenog prosperiteta uzimaju?
 • 15. Pоnаšаnjе (čеstо prоpisаnо) kоје sе оčеkuје оd nеkоg kо zаuzimа оdrеđеnо mеstо u društvеnој strukturi nаzivа sе: