Prijemni.infostud.com


Studijski program - Nastava hemije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Hemija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nastavni predmeti studijskog programa integrisanih akademskih studija "Nastava hemije" mogu se svrstati u nekoliko grupa. Jednu grupu čine kursevi koji studentima pružaju osnovna znanja iz najvažnijih prirodnih nauka (pre svega fizike i fizičke hemije) i matematike. Sledeću grupu čine osnovni hemijski kursevi iz oblasti opšte hemije, neorganske, organske, analitičke hemije, biohemije, hemije prirodnih proizvoda, primenjene (industrijske) hemije i hemije životne sredine. Na temeljima ove dve grupe predmeta, studenti prate kurseve na kojima stiču i viši nivo znanja iz najvažnijih oblasti hemije. Specijalizovani kurs engleskog jezika omogućava praćenje najsavremenije naučne i stručne literature.

Studijski program "Nastava hemije" zadovoljava zahteve važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i sadrži potrebne elemente koje Zakon propisuje za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada: studije u trajanju od 300 EPSB (u skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju) i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova, i šest bodova školske prakse. Iz navedene grupe predmeta studijski program nudi 63 ESPB, kao i 14 ESPB školske prakse. Takođe, studenti se osposobljavaju za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Kroz diplomski rad studenti se osposobljavaju da primene stečena znanja u rešavanju problema u domenu nastave hemije i istorije hemije. Studijski program je usaglašen i sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine koju je Vlada RS usvojila 2012. godine, prema kojoj se petogodišnje integrisane studije preporučuju kao najbolji način za razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika.

 

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa integrisanih akademskih studija "Nastava hemije":

 1. formiranje znanja iz oblasti opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije, biohemije, kao osnove za planiranje i obradu sadržaja navedenih oblasti u nastavi hemije u osnovnoj školi i srednjim školama;
 2. formiranje veštine eksperimentalnog rada u laboratoriji i sposobnosti planiranja ogleda, postavljanja i izvođenja ogleda;
 3. formiranje znanja iz psihologije o uzrastnim karakteristikama učenika, kako se deca razvijaju i uče i kako se nastavom obezbeđuje razvoj učenika, i iz pedagogije o zahtevima koje treba da zadovolji organizovanje, relizacija i praćenje i procenjivanje efekata obrazovanja;
 4. osposobljavanje za organizovanje i izvođenje časa prema zadatim ciljevima i na zadatom sadržaju, kao i za kritički procenu sopstvene prakse i preduzimanje aktivnosti za unapređivanje procesa nastave/učenja hemije;
 5. razumevanje pedagoške uloge praćenja i procenjivanja učeničkih postignuća, osposobljavanje za izbor odgovarajućeg načina za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća, za pripremu instrumenata (testova) za proveravanje učeničkih postignuća i za organizovanje i izvođenje proveravanja.

 

Ishod studija

Ishodi savladavanja studijskog programa su sledeći:

 • sposobnost primene znanja opšte hemije, neorganske hemije, analitičke hemije, fizičke hemije, organske hemije, primenjene hemije i biohemije u procesu planiranja, organizovanja i izvođenja nastave hemije;
 • sposobnost primene proceduralnih znanja i eksperimentalnih veština za izbor, postavku i izvođenje demonstracionih ogleda, kao i za izbor ogleda za samostalni laboratorijski rad učenika i organizovanje njihovih radnih mesta;
 • sposobnost definisanja ciljeva časa, sposobnost izbora sadržaja i metoda nastave/učenja hemije prema postavljenim ciljevima;
 • sposobnost da se kroz interakciju omogući učenicima da formiraju potrebna znanja, sposobnosti, veštine i stavove;
 • sposobnost opremanja prostora u kome se realizuje nastava (hemijski kabinet, laboratorija);
 • sposobnost realizovanja nastave primereno uzrastu učenika i njihovom predznanju;
 • sposobnost da se ostvari dobra komunikacija sa učenicima i podstiče dobra saradnja među učenicima;
 • sposobnost obezbeđivanje uslova da učenici kroz nastavu hemije razvijaju analitičko, kritičko i produktivno mišljenje i da razvijaju sposobnosti rešavanja problema;
 • sposobnost motivisanja učenika za učenje hemije;
 • sposobnost praćenja i procenjivanja učeničkih postignuća odgovarajućim metodama;
 • sposobnost kritičkog praćenja sopstvene prakse i preduzimanja aktivnosti kojima se ona može unaprediti;
 • sposobnost da se komunicira sa roditeljima, kolegama i lokalnom zajednicom da bi se obezbedila što šira podrška za učenje učenika i usaglašen uticaj na proces učenja.


Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog