Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi upisa na Fakultet 

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na klasifikacionom ispitu. Bliži uslovi upisa određuju se konkursom za upis kandidata i Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet (pdf).

Fakultet je objavio konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017.

Konkursni termini i raspored polaganja prijemnih ispita u prvom konkursnom roku za školsku 2016/2017.

 

Prijava na konkurs 

Prilikom prijave na konkurs kandidati stavljaju na uvid originalna dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstva svih razreda prethodno završene serdnje škole
  • Svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita
  • Fotokopije originalnih dokumenata.

 

Zaštita prava učesnika na konkursu 

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste redosleda. Komisija je dužna da prigovor uzme u postupak i da donese odluku u roku od 24 sata. Kandidat koji je nezadovoljan odlukom Komisije ima pravo žalbe dekanu Fakulteta u roku od tri dana od dana saopštenja odluke Komisije. Dekan donosi rešenje o prigovoru kandidata u roku od 3 dana od dana prijema prigovora. Rešenje dekana je konačno. 

 

Klasifikacioni ispit 

Klasifikacioni ispit polažu svi kandidati, bez obzira na broj prijavljenih kandidata i broj koji je na pojedinim nastavnim grupama Filozofskog fakulteta predviđen konkursom za upis u prvu godinu. 

Klasifikacioni ispit obuhvata programske sadržaje nastavnih predmeta iz odgovarajuće četvorogodišnje srednje škole, koji su od značaja kao predznanja potrebna za uspešno studiranje na Fakultetu. 

Kandidat može na klasifikacionom ispitu postići maksimalno 60 bodova. 

Klasifikacioni ispit se polaže pismeno (test), pismeno i usmeno, ili pismeno (u vidu slobodnog sastava, eseja i sl.) i usmeno. 

Klasifikacione ispite obavljaju komisije za klasifikacione ispite koje imenuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. 

Kandidat je obavezan da na klasifikacioni ispit ponese ličnu kartu ili pasoš. 

Vreme polaganja klasifikacionog ispita utvrđuje se konkursom za upis u prvu godinu osnovnih studija. 

Obaveštenja o tačnom vremenu i mestu polaganja, kao i sve dodatne informacije biće istaknute na oglasnim tablama odgovarajućih katedri, odnosno odseka, kao i u Službi za studentska pitanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tel. 021/450-628.

 

Izbor kandidata 

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na klasifikacionom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. 

 

Merila za izbor kandidata 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na klasifikacionom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. 

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva). 

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. 

Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na klasifikacionom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

 

Način izbora kandidata 

Izbor kandidata obavlja se prema rezultatu postignutom na klasifikacionom ispitu, kao i prema opštem uspehu iz srednje škole, a na osnovu rang liste koja se pravi u odnosu na ukupan broj bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Maksimalan broj poena na klasifikacionom ispitu je 60, a po osnovu školskog uspeha 40 poena. 

Za upis na studije utvrđuje se jedinstvena rang lista za studente koji se finansiraju iz budžeta i one koji se samofinansiraju, a mesto na rang listi određuje koji će status student imati. 

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju, ne polaže klasifikacioni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta. 

Kandidatu iz prethodnog stava vrednuje se prijemni, odnosno deo prijemnog ispita maksimalnim brojem bodova. 

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

 

Upis na fakultet 

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

  • Originalna dokumenta na uvid, uz kopije originalnih dokumenata
  • Dva obrasca ŠV-20
  • Indeks
  • Dve fotografije formata 4x6 cm
  • Dokaz o uplati naknade za studije.

 

Informatori za polaganje klasifikacionih ispita

Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za pedagogiju Odsek za srpsku književnost
Odsek za psihologiju

 

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 440 957 1160 65.000 2.000 EUR 0
Engleski jezik i književnost 40 30 70 184 96.000 2.000 EUR 0
Filozofija 30 30 60 25 65.000 2.000 EUR 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 27 33 60 21 65.000 2.000 EUR 0
Istorija 45 25 70 65 96.000 2.000 EUR 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 11 65.000 2.000 EUR 0
Mađarski jezik i književnost 16 9 25 11 65.000 2.000 EUR 0
Nemački jezik i književnost 40 20 60 76 65.000 2.000 EUR 0
Pedagogija 40 35 75 111 96.000 2.000 EUR 0
Psihologija 40 40 80 288 96.000 2.000 EUR 0
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 6 65.000 2.000 EUR 0
Rusinski jezik i književnost 4 11 15 1 65.000 2.000 EUR 0
Ruski jezik i književnost 25 15 40 27 65.000 2.000 EUR 0
Slovački jezik i književnost 5 15 20 1 65.000 2.000 EUR 0
Socijalni rad 20 30 50 120 96.000 2.000 EUR 0
Sociologija 30 25 55 53 65.000 2.000 EUR 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 10 7 17 2 65.000 2.000 EUR 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 40 20 60 40 65.000 2.000 EUR 0
Srpska književnost i jezik 45 40 85 44 65.000 2.000 EUR 0
Žurnalistika 40 30 70 74 96.000 2.000 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 11 187 198 0 96.000 2.000 EUR 0
Filozofija 2 23 25 0 65.000 2.000 EUR 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 3 22 25 0 65.000 2.000 EUR 0
Istorija 0 14 14 0 96.000 2.000 EUR 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 0 5 5 0 65.000 2.000 EUR 0
Mađarski jezik i književnost 1 9 10 0 65.000 2.000 EUR 0
Rumunski jezik i književnost 1 18 19 0 65.000 2.000 EUR 0
Rusinski jezik i književnost 2 13 15 0 65.000 2.000 EUR 0
Ruski jezik i književnost 0 9 9 0 65.000 2.000 EUR 0
Slovački jezik i književnost 2 15 17 0 65.000 2.000 EUR 0
Sociologija 0 1 1 0 65.000 2.000 EUR 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 0 10 10 0 65.000 2.000 EUR 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 0 14 14 0 65.000 2.000 EUR 0
Srpska književnost i jezik 0 33 33 0 65.000 2.000 EUR 0
Žurnalistika 0 1 1 0 96.000 2.000 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 03.07.2017. 07-14.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 7000 7-8.9.2017. 11.9.2017. 14-15.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog