Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Reč dekana

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu, autonomnu i integrisanu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata inkorporiranu u međunarodnu Univerzitetsku mrežu.

U sagledavanju i definisanju budućnosti Fakulteta treba poći od neosporne činjenice da je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u osnovnom akademskom obrazovanju postigao visok nivo i da studenti velikim interesovanjem za studije na fakultetu, potvrđuju kvalitet programa i nastave. Naravno i pored toga, u narednom periodu, moguće je i potrebno učiniti dalјa pobolјšanja i inovacije koje će doprineti podizanju kvaliteta i razvoja Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa novim ciklusom akreditacije krenuo u temelјnu reformu svoje nastavne delatnosti i mnogi pozitivni pomaci su učinjeni kreiranjem novih studijskih programa od strane rukovodstva Fakulteta. Izrađeno je 5 novih studijskih programa, koji su prošli verifikaciju i dobili akreditaciju (Ekologija sva tri nivoa studija – osnovne akademske studije, master i doktorske studije, kao i studije na dalјinu za studijske programe Poslovna ekonomija i finansije i Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija). Takođe urađen je reinženjering studijskih programa Inženjerski menadžment u biotehnologiji na sva tri nivoa studija. U proteklom periodu rukovodstvo Fakulteta akreditovalo je i novi studijski program Informatika, kao odgovor na savremene zahteve tržišta.

Sa ponosom ističemo da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima 15 akreditovanih studijskih programa od toga 7 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 5 studijskih programa master akademskih studija i 3 studijska programa doktorskih studija. Posebno naglašavamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo Fakultet za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti. Fakultet je dobio dozvolu za obavlјanje naučnoistraživačkog rada u dva naučna polјa: društveno humanističko polјe i tehničko tehnološko polјe i tako se svrstao u mali broj Fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polјa. Na ovaj način Fakultet je podigao opšte i posebne kompetencije i u oštroj konkurenciji sa državnim Fakultetima obezbedio prestižno mesto u društvu najbolјih naučno istraživačkih visokoškolskih institucija.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment uložio je veliki napor kako bi nastavu i, uopšte, celokupan režim studija osavremenio i učinio ih takvima da u potpunosti odgovaraju zahtevima koje nameće savremeno doba. Pri tome, valјalo je sačuvati sve ono dobro što je nasleđeno iz prošlosti i pokušati načiniti što srećniji spoj sa savremenim zahtevima. Koliko je to težak zadatak znaju svi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, a koliko smo u tome poslu uspeli najbolјe će pokazati vreme koje je pred nama i studenti – najoštriji i najpravedniji kritičari našega rada.

Krajnji cilј jeste da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment zauzme prestižno mesto u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, ali da i u međunarodnim okvirima postane važan segment razmene studenata i nastavnika u ovom delu jugoistočne Evrope. Duboko svesni svih izazova koji su tek pred nama, umesto zaklјučka završićemo drevnom latinskom izrekom: Audaces fortuna iuvat!

Dekan, Prof. dr Dragan Soleša
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog