Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Za studijski program od 240 ESPB (četvorogodišnje studije) upisuje se ukupno 900 studenata, 570 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 330 samofinansirajućih studenata; dok se preostali broj samofinansirajućih studenata upisuje na studijski program od 180 ESPB (trogodišnje studije).

Broj potrebnih bodova za sticanje statusa studenta čije se školovanje finansira iz budžeta kretao se u intervalu od 79 do 90, dok višegodišnji prosek bodova koje su ostvarili poslednji upisani studenti u novu školsku godinu iznosi 55,78.

 

Prijava na konkurs

Kandidat podnosi sledeća dokumenta na Konkurs za upis:

 1. Konkursnu prijavu (može se dobiti u holu Fakulteta ispred knjižare ili preuzeti na sajtu) kandidati popunjavaju i opredeljuju se za varijantu polaganja prijemnog ispita (videti deo sajta Upis – Sadržaj prijemnog ispita);
 2. Svedočanstva sva četiri razreda prethodno završene srednje škole i diplomu o položenom maturskom ispitu (originali i neoverene fotokopije); Originalna dokumenta Fakultet uzima samo na uvid, a fotokopije zadržava;
 3. Originalan izvod iz matične knjige rođenih.
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 5.800 dinara, svrha uplate: polaganje prijemnog ispita.

Napomena: Prilikom prijave na konkurs kandidati se mogu prijaviti za polaganje probnog testa. Potrebno je: popuniti formular (preuzima se u sali za predaju dokumenata) i priložiti dokaz o uplati naknade na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 1.200 dinara, svrha uplate: polaganje probnog testa.

 

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledećih varijanti:

Prva varijanta 

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije i 
 • Poslovna ekonomija.

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Druga varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje:

a) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije,
 • Poslovna ekonomija i

b) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 150 minuta.

Treća varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti primere ispitnih testova iz svih predmeta koji se polažu na Ekonomskom fakultetu.

 

Školarina

Visina školarine za državljanje Republike Srbije iznosi od 85.272,00 do 112.200,00 dinara, zavisno od uspešnosti studiranja, odnosno broja ostvarenih bodova u toku školske godine.

Visina školarine za strane državljane: 1.500,00 evra.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Ekonomski fakultet - Beograd 570 730 1300 1206 112.200 1.500 EUR 0
Četvorogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB) 570 330 900 1206 112.200 1.500 EUR 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 400 400 0 112.200 1.500 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Ekonomski fakultet - Beograd 0 322 322 44 112.200 1.500 EUR 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 322 322 44 112.200 1.500 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 5800 28.06.2017. 30.06.2017. 05-07.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-5.9.2017. 5800 6.9.2017. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog