Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Opšte informacije - Državni univerzitet u Novom Pazaru

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom vlade Srbije 26. oktobra 2006. godine kao sedmi državni Univerzitet u Srbiji, sa ciljem da doprinese ravno-mernijem regionalnom razvoju, većoj produktivnosti mladih naučnika i stručnjaka, pravovremenom i adekvatnom izboru potrebnih profesija i uspostavljanju naučno-zasnovanih prioriteta razvoja regije.

Državni Univerzitet u Novom Pazaru je jedini integrisani i prvi zvanično akreditovani Univerzitet u Srbiji. Originalni departmantski model organizacije nastav¬nog procesa i dinamični studijski programi, usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, pružaju mogućnost stvaranja uvek novih i savremenih profila visoko-obrazovanih stručnjaka značajnih za razvoj regije, ali i profila konkurentnih na tržištu znanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Misija

Misija Univerziteta u Novom Pazaru daje odgovor zašto nam je neophodno prisustvo jednog regionalnog univerzitetskog centra koji treba da brine o razvoju regije, podizanju sistema vrednosti i njegovoj održi-vosti u dužem vremenskom periodu.

Unutrašnja misija Univerziteta u Novom Pazaru je:

 • produkcija savremenih i dinamičnih studijskih programa koji su u potpunosti prilagođeni svetskim standardima i potrebama društva,
 • stvaranje stručnjaka nove generacije i nastojanje da kvalitetno visokoškolsko obrazovanje učini dostupnim svima koji to žele,
 • kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršava¬nje, unapređivanje znanja i edukaciju nastavnika i saradnika,
 • dizajniranje širokog spektra mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj veština i izgradnju novih stavova kroz dodiplomske, poslediplomske i doktorske studije,
 • razvoj pozitivnog mišljenja studenata prema učenju i savremenim oblicima sticanja znanja kroz departmanski model nastavnog procesa,
 • nagrađivanje rada i zalaganja najboljih studenata i najzaslužnijih nastavnika za razvoj naučne, stručne i etičke misli.

Spoljna misija Univerziteta u Novom Pazaru je:

 • opšte-društvena uloga visokog obrazovanja i podrška regionalnom razvoju,
 • naučno-tehnička i kulturna saradnja sa sličnim i drugim institucijama u Srbiji i inostranstvu,
 • uspostavljanje čvrstih veza sa međunarodnim centrima u cilju dobijanja, izrade i implementacije razvojnih programa i projekata,
 • davanje stručne podrške svojim diplomiranim studentima prilikom zapošljavanja i primene stečenih znanja i veština,
 • organizovanje javnih tribina, naučnih i stručnih skupova, akcija solidarnosti i kontinuirane edukacije opšte populacije iz značajnih oblasti javnog života regiona.

Vizija

Vizija Univerziteta u Novom Pazaru objašnjava kakvu visokoškolsku ustanovu u regionu želimo u budućnosti. Osnovne smernice razvoja Univerziteta, zacrtane u viziji, u sebi sadrži sledeće:

 • Univerzitet u Novom Pazaru teži da preraste u eminentnu visoko-obrazovnu instituciju regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa jasnim ciljevima razvoja budućih profesija i stalnim uključivanjem svojih članova u rešavanje aktuelnih pitanja društvenog života u regionu i državi,
 • Univerzitet u Novom Pazaru teži da obezbedi dinamično vođstvo, podršku i zalaganje za sve svoje članove, a u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa i pravovremenog prilagođavanja na sve zahteve modernog tržišta znanja,

Univerzitet u Novom Pazaru teži da postane značajan centar naučne misli za različite oblasti, što planira da postigne izradom savremenih i kvalitetnih programa usavršavanja na master i doktorskim studijama i uključivanjem u rad kako domaćih, tako i stranih eksperata

Ciljevi razvoja

Univerzitet u Novom Pazaru se izradom Strategije razvoja opredelio za jedan savremeni pristup rukovođenja visokoškolskom ustanovom. U osnovi Strategije su navedeni sledeći ciljevi naučnog i stručnog usavršavanja, koje Univerzitet u Novom Pazaru treba da dostigne i održi:

 • Prenos vrhunskih znanja iz svih oblasti nauke i umetnosti, a koji se nalaze u studijskim programima,
 • Osposobljavanje studenata za samostalno rešavanje problema primenom stečenog znanja i veština,
 • Osposobljavanje studenata za liderstvo u profesiji sa jedne, i timski rad sa druge strane,
 • Stvaranje sposobnosti kod studenata za rad u interdisciplinarnim projektima korišćenjem transdisciplinarnih kompetencija u profesiji kojom se bave,
 • Podsticanje kod studenata komunikacijskih spretnosti, što ne podrazumeva samo jezičku i matematičku osposobljenost, nego i vladanje kompjuterskim i stranim jezicima, kako bi imali direktan pristup informacijama značajnim za profesiju i njen razvoj,
 • Podsticanje kritičkog razmišljanja kod studenata kroz razumevanje naučnih metoda i elemenata logike, a u svrhu analize i argumentovanog prosuđivanja,
 • Ugrađivanje kod studenata kodeksa razumevanja i uvažavanja razlika sa visokim nivoima interakcija i timskog rada,
 • Izgradnja spremnosti za donošenje odluka i uspostavljanje prioriteta što direktno olakšava prohodnost stečenih znanja i veština na političkom, društvenom, naučnom, stručnom i kulturnom planu,
 • Etičko razmišljanje i razvoj sistema vrednosti kao pojedinačna i kolektivna obaveza svih diplomiranih studenata na Univerzitetu.

Razvojem integrisanog Univerziteta u Novom Pazaru omogućava se stvaranje interaktivnog modela iz¬gradnje regionalne liderske pozicije među državnim univerzitetima u Srbiji, čiji je zadatak održavanje visokih stan¬darda u obrazovanju, nauci, sticanju veština, etici i socijalnoj integraciji. Strateške implikacije globalizacionih procesa, primena novih eko¬nomskih vrednosti i demografske promene u tranziciji zahtevaju multidimenziona¬lan i operativno efikasan pristup visokoškolskom obrazovanju.

Reorganizacija Univerziteta u Novom Pazaru usmerena je u pravcu koncepta organizacije i vođenja univerziteta integrisanog tipa kakvi postoje u modernom svetu.

Univerzitet u Novom Pazaru, kao specifičan obrazovni podsistem, predstavlja autonomnu i funkcionalnu jedi-nicu obrazovnog sistema u Srbiji. U okviru celokupnog sistema visokoškolskog obrazovanja u Srbiji Univer-zitet u Novom Pazaru osposobljen je za efikasnu i efektivnu komunikaciju, a u cilju koordinacije integra-tivnim procesima saradnje između institucija i dru-štva sa jedne, te nastavnika i studenata sa druge strane. Unapređenje i profesionalizacija naučno-nastavnih aktivnosti izgradnja naučnih i stručnih timova, stva-ranje mreže eksperata i naučno-istraživačke delatnosti predstavljaju osnovne komponente sistem¬skog pristupa visokoškolskom obrazovanju na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Univerzitet u Novom Pazaru teži da uspostavi jedan kvalitetan i transparentan sistem vrednosti.

Realizacija prioritetnih ciljeva razvoja moguća je jedino izgradnjom poverenja, zajedničke odgovornosti i adekvatnog preuzimanja rizika od strane svih struktura Univerziteta.
Vesti o studiranju