Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Opšte informacije - Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet je institucija koja se, sa punim pravom, smatra jednim od najvećih doprinosa naroda Evrope svetskom kulturnom nasleđu.

Univerzitet u Beogradu je državni univerzitet. Delatnosti kojima se bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima.

Univerzitet u Beogradu je spreman da zadrži i unapredi svoju poziciju vodeće visokoškolske ustanove u regionu, adaptirajući se izazovima novog vremena ali istovremeno i čuvajući ono vredno u svojoj tradiciji, zbog čega je i prepoznatljiv kao pravi nacionalni brend.

 

Sastav i delatnosti Univerziteta

Univerzitet u Beogradu je državni univerzitet. Delatnosti kojima se bavi – visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad – od javnog su interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima.

Univerzitet u svom sastavu ima visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica i bez toga svojstva. Visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica su fakulteti i naučni instituti. Visokoškolske jedinice bez svojstva pravnog lica su: univerzitetski centri; univerzitetske katedre; fakulteti koje osniva Univerzitet; centralna univerzitetska biblioteka; univerzitetske istraživačko-razvojne jedinice; i druge organizacione jedinice čijom se delatnošću obezbeđuju celovitost i potreban standard ostvarivanja univerzitetskih zadataka, u skladu s aktom o osnivanju.

Univerzitet čine sledeći fakulteti, razvrstani prema naučnim poljima u grupacije fakulteta, i to:

  1. grupacija društveno-humanističkih nauka: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Filozofski fakultet i Filološki fakultet;
  2. grupacija medicinskih nauka: Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Farmaceutski fakultet;
  3. grupacija prirodno-matematičkih nauka: Biološki fakultet, Geografski fakultet, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Fizički fakultet i Hemijski fakultet;
  4. grupacija tehničko-tehnoloških nauka: Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Tehnološko-metalurški fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Šumarski fakultet

 

Fakulteti organizuju i izvode visokoškolske studijske programe u skladu sa svojom matičnošću, koja proizilazi iz akreditovanog studijskog programa fakulteta, a na osnovu odluke Senata.

U okviru delatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno-istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

 
Vesti o studiranju