Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis 2017/18 - Drugi upisni rok

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice, upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godinu,  u drugom konkursnom roku, ukupno 62  studenta, i to:

 •   14 studenata koji se finansiraju iz budžeta,
 •   48 studenata koji plaćaju školarinu,

na sledećim studijskim programima:

Studijski program

Broj studenata

 

UKUPNO

koji se finansiraju iz budžeta

koji plaćaju školarinu

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Razvoj proizvoda

4

5

9

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Termotehnika

4

5

9

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

modul: Automatika

4

4

8

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

modul: Elektronika

2

4

6

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Tehnička informatika

-

4

4

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Internet i elektronsko poslovanje

-

-

-

Tehnički komunikacioni menadžment – osnovne strukovne studije

-

6

6

Mehatronika – osnovne strukovne studije

-

4

4

Mehatronika – specijalističke strukovne studije

-

16

16

Ukupno

14

48

62

 

Termini u drugom konkursnom roku

 • 04. i 05.09.2017. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,

 • 07.09.2017. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Matematike

 • 07.09.2017. godine u 11,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Osnova računarstva,

 • 07.09.2017. godine u 13,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Opšte kulture

 • 07.09.2017. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste

 • 14. i 15.09. 2017. godine od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

 

Opšti uslovi konkursa

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi na konkurs, kandidat može da izabere do tri studijska programa odnosno modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module:

 • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika)

 • Elektrotehnika (moduli: Automatika i Elektronika)

 • Mehatronika

polažu prijemni ispit iz Matematike (više informacija o pripremama za prijemni možete videti ovde).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

 • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje) polažu prijemni ispit iz Osnova računarstva (više informacija o pripremama za prijemni možete videti ovde).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz osnova računarstva

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

 • Tehnički komunikacioni menadžment,

polažu prijemni ispit iz Opšte kulture ili Osnova računarstva ili Matematike (po izboru kandidata).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz opšte kulture

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis na studijski program odnosno modul, može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

 

Prijava na konkurs - potrebna dokumenta

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj :

840-526666-66 (poziv na broj 11-2017), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava, i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi),

 • izvod iz matične knjige rođenih (original),

 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),

 • indeks (dobija se u Školi),

 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju:

1. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 13,8% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) – iznosi 50.000,00 dinara

2. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) – iznosi 58.000,00 dinara,

3. Troškovi školarine za studente strance iznosi – 1.300 USD dolara

 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 160 39 199 223 58.000 0 1.300 USD
Elektrotehnika - modul Automatika 6 4 10 2 58.000 0 1.300 USD
Elektrotehnika - modul Elektronika 6 4 10 4 58.000 0 1.300 USD
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 40 5 45 75 58.000 0 1.300 USD
Informatika - modul Tehnička informatika 40 5 45 62 58.000 0 1.300 USD
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 25 5 30 23 58.000 0 1.300 USD
Mašinstvo - modul Termotehnika 5 5 10 1 58.000 0 1.300 USD
Mehatronika 20 4 24 23 58.000 0 1.300 USD
Tehnički komunikacioni menadžment 18 7 25 33 58.000 0 1.300 USD

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 14 32 46 0 58.000 0 1.300 USD
Elektrotehnika - modul Automatika 4 4 8 0 58.000 0 1.300 USD
Elektrotehnika - modul Elektronika 2 4 6 0 58.000 0 1.300 USD
Informatika - modul Tehnička informatika 0 4 4 0 58.000 0 1.300 USD
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 4 5 9 0 58.000 0 1.300 USD
Mašinstvo - modul Termotehnika 4 5 9 0 58.000 0 1.300 USD
Mehatronika 0 4 4 0 58.000 0 1.300 USD
Tehnički komunikacioni menadžment 0 6 6 0 58.000 0 1.300 USD
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 4000 26-27.06.2017. 27.06.2017. 06-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 4000 7.9.2017. 7.9.2017. 14-15.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog