Prijemni.infostud.com


Studijski program - Menadžment životne sredine - Ne upisuje nove studente

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Industrijsko inženjerstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Subotica

Nastavni plan i ispiti

Struktura studijskog programa

Struktura studijskog programa, definisana je Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Naziv studijskog programa je: Menadžment životne sredine. Studijski program je prilagođen osnovnim strukovnim studijama.

Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva. 

Studijski program je struktuiran na sledeći način: 

 • Nastava je organizovana u okviru jednog modula koji predstavlja zajednički modul.
 • Nastava se izvodi tokom 3 školske godine u 6 semestara. Na prvoj godini studija, definisano je 15 nastavnih predmeta, 10 obaveznih koji nose 51ESPB i 5 izbornih koji nose 23ESPB od kojih student slobodno bira najmanje 9ESPB. Na drugoj godini studija definisano je 17 nastavnih predmeta, 8 obaveznih koji nose 44ESPB i 9 izbornih koji nose 46ESPB od kojih student slobodno bira najmanje 16ESPB, dok je na trećoj godini studija definisano 12 nastavnih predmeta (uključujući stručnu praksu i završni rad), 10 obaveznih koji nose 55ESPB i 2 izborna koji nose 10ESPB od kojih student slobodno bira najmanje 5ESPB. 
 • Broj časova aktivne nastave nedeljno, kao i prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno za studijski program, usklađen je sa propisima. 
 • Svi predmeti, organizovani su kao jednosemestralni.
 • Metode izvođenja nastave su sledeće: 
  • Aktivna nastava je definisana u vidu predavanja, auditornih ili laboratorijskih vežbi. Osim ovoga, predviđeni su i drugi oblici nastave u vidu domaćih zadataka, seminarskih radova, grafičkih radova i sl.
  • Provera znanja iz pojedinačnih predmeta, vrši se kontinuirano tokom semestra u vidu kolokvijuma, prezentacija domaćih zadataka, seminarskih radova i sl. Na kraju semestra, konačna provera znanja iz pojedinačnih predmeta vrši se ispitivanje (pismeni i-ili usmeni ispit).

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je sledeća:

 • Obezbeđivanje obrazovanja stručnog kadra u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, sa posebnim naglaskom na savladavanje praktičnih znanja vezanih za posmatranu oblast.
 • Osiguranje popune stručnog kadra u Republici Srbiji, u skladu sa tržišnim potrebama.
 • Mogućnost nastavljanja obrazovanja učenika srednjih škola na predloženom studijskom programu na osnovnim strukovnim studijima.
 • Osposobljavanje studenata za nastavak obrazovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama.
 • Omogućavanje studiranja u datoj oblasti, kako na službenom jeziku Republike Srbije, tako i na jeziku jedne nacionalne manjine (mađarski jezik).
 • Omogućavanje studiranja u datoj oblasti na severu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 • Obezbeđenje mogućnosti uključenja studenata na studijske programe u Republici Srbiji van Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici u skladu sa bolonjskom deklaracijom.
 • Obezbeđenje mogućnosti uključenja studenata na studijske programe u inostranstvu, u skladu sa bolonjskom deklaracijom.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su sledeći: 

 • Savladavanje znanja studenata iz akademsko-opšteobrazovnih područja vezanih za oblast industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Savladavanje znanja studenata iz strušnih područja vezanih za oblast industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Savladavanje znanja studenata iz stručno-aplikativnih područja vezanih za oblast industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Sticanje dovoljnog teorijskog znanja za nesmetano uključivanje u više nivoe obrazovanja.
 • Sticanje dovoljnog teorijskog i praktičnog znanja za nesmetano uključivanje u radni proces.
 • Razvijanje sposobnosti samostalnog analitiščkog i sintetičkog mišljenja.
 • Razvijanje sposobnosti samostalnog rada i komunikacije sa ljudima.
 • Osposobljavanje za korišćenje pisane i elektronske literature u nastavnom i radnom procesu.
 • Osposobljavanje za izvršenje konkretnih stručnih zadataka upravljanja poslovnim procesom preduzeća.
 • Kompetentnost po predmetima kako je to specifikacijom predmeta definisano.
 • Razvijanje opšteg i inženjerskog morala u skladu sa dobrim tradicijama.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije diplomiranih studenata su sledeće: 

 • Samostalna analiza, sinteza i vrednovanje sistema iz oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Samostalno postavljanje projektnih zadataka.
 • Vladanje metodama i postupcima karakterističnim za oblast industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Kritičko i analitičko mišljenje u ličnom pristupu rešavanju problema.
 • Primena stečenih znanja u praksi.
 • Stručno i opšte-kulturno komuniciranje na svom maternjem i na dva svetska jezika (engleski, nemački).
 • Vladanje osnovama korišćenja standarda i pravila socijalnog ponašanja.
 • Sposobnost razumevanja i komunikacije između raznih struka.
 • Samostalno korišćenje sredstava opšte komunikacije (internet, računari).
 • Korišćenje savremene literature (pisane i elektronske) u struci.

Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata su sledeće:

 • Temeljno poznavanje oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
 • Sposobnost optimalnog korišćenja ljudskih resursa.
 • Sposobnost korišćenja izvora informacija.

 

Nastavni plan

Nastavni plan možete videti ovde.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva