Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

Opšti uslovi upisa

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijemni ispit i izbor kandidata

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz matematike.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

 

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • diplomu o položenom maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.
 • kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

 

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

 • originalnu diplomu,
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom - pročitanu,
 • dve fotografije formata 4,5x3,5 cm - semestralnu uplatu 2.000,00 dinara na žiro račun Škole (za indeks, ŠV obrasce i osiguranje),
 • kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 din. na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041, (ukupan iznos školarine je 60.000 dinara koja može da se plati u 10 rata). Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 200 160 360 346 60.000 1.500 EUR 0
Drumski saobraćaj 35 25 60 74 60.000 1.500 EUR 0
Građevinsko inženjerstvo 35 25 60 30 60.000 1.500 EUR 0
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 43 60.000 1.500 EUR 0
Komunikacione tehnologije 35 25 60 47 60.000 1.500 EUR 0
Savremene računarske tehnologije 35 25 60 112 60.000 1.500 EUR 0
Zaštita životne sredine 30 30 60 40 60.000 1.500 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 2 61 63 16 60.000 1.500 EUR 0
Građevinsko inženjerstvo 2 25 27 0 60.000 1.500 EUR 0
Industrijsko inženjerstvo 0 19 19 0 60.000 1.500 EUR 0
Zaštita životne sredine 0 17 17 0 60.000 1.500 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
26-28.06.2017. 4000 30.06.2017. do 03.07.2017. 11-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
28-30.8.2017. 4000 1.9.2017. 4.9.2017. 11-12.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog