Prijemni.infostud.com


Opšte informacije


Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka poslovna škola osnovnih akademskih studija za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je jedna od najmlađih škola na tržištu obrazovnih usluga. Osnovana je 2008. godine i organizovana je kao savremena obrazovna visokoškolska institucija. Osnovni cilj Škole je osposobljavanje kadrova koji će biti sposobni  da  odgovore na izazove svog vremena, odnosno na sve izraženije zahteve za novim teorijskim i stručnim znanjima i poslovnim veštinama. Odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 612-00-736/2008-12 Škola je dobila Dozvolu za rad.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je dobila akreditaciju od Nacionalnog saveta, 23. aprila 2010.

Zadatak Škole je da svojim studentima omogući sticanje potrebnih znanja iz ključnih oblasti poslovanja, koja će im omogućiti da upešno odgovore na sve izazove ekonomske struke i profesije i da na temelju spoznate nove poslovne filozofije postanu uspešni menadžeri domaćih i stranih kompanija, kao i da budu uspešni u vođenju različitih vrsta sopstvenog biznisa.

Svi segmenti rada Škole podređeni su ispinjenju postavljenih ciljeva i zadataka. Prilikom definisanja studentskih programa ugledali smo se na najpriznatije evropske i svetske škole ovakve vrste. Naši programi zasnivaju se na praćenju i primeni najnovijih saznanja i dostignuća svetske ekonomske misli, posebno onih koja su verifikovana praksom rada uspešnih domaćih i svetskih kompanija.

Škola radi po principima Bolonjske deklaracije, pri čemu se poseban značaj pridaje aktivnoj participaciji studenata u nastavnom procesu, razvijanju i negovanju interakcijskih i saradničkih odnosa između nastavnika i studenata i zajedničkom učešću u kreiranju i realizaciji nastavnog procesa.

Preko izbornih predmeta na završnoj, trećoj godini studija studentima se pruža prilika da ispolje svoju radoznalost i zadovolje lična interesovanja prema određenim oblastima.

Nastavu izvode profesori sa velikim pedagoškim iskustvom, koji su priznati u svojim naučnim oblastima. Sa zadovoljstvom ističemo da nam je jedan od profesora i dopisni član Ruske akademije ekonomskih nauka.

Sa ciljem prenošenja praktičnih iskustava kao gosti predavači prisutni su brojni menadžeri domaćih i svetskih kompanija.

Podmladjivanjem nastavnog kadra obezbedjuje se primena savremenih svetskih metoda što nastavno-naučni program čini aktuelnim.

Škola poseduje i biblioteku sa preko 5.000 domaćih i stranih knjiga i časopisa, koja se stalno dopunjuje novim izdanjima, što omogućava studentima da lako pripremaju seminarske i diplomske radove, a istovremeno i da mogu da prate najnovije svetske trendove u ekonomskoj teoriji i praksi.

Sve te i druge vrednosti Škole na pravi način doživljavaju i najbolje ih poznaju naši studenti. Budite i vi deo njih.

 

Dobro nam došli u svet novih znanja!