Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Istorijat 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je državna škola koja ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje sportskih trenera. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.. 

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu i svi studijski programi su akreditovani i dobijena je dozvola za njihovu realizaciju a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima. 


Delatnost i organizacija 

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući studijske programe osnovnih strukovnih studija (prvog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke ,Medicinske i Umetničke nauke iz oblasti:

 • Pedagoških nauka
 • Fizičkog vaspitanja i sporta
 • Medicinskih nauka-nutricionista – dijetetičar
 • Umetničkih nauka

Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
 • Obrazovanje trenera
 • Obrazovanje nutricionista-dijetetičara
 • Obrazovanj strukovnih likovnih umetnika

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući i studijske programe specijalističkih strukovnih studija (drugog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke nauke iz oblasti:

 • Pedagoških nauka

Studijski programi specijalističkih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 1 (jedne) školske godine - 2 (dva) semestra, u obimu od 60 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje

 

Obrazovanje tokom čitavog života 

Škola u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života van okvira studijskih programa. Programi obrazovanja tokom čitavog života realizuju se u formi:

 • programa kontinuirane edukacije u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;
 • programa inovacije znanja u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka;

Programe obrazovanja tokom čitavog života donosi Nastavno veće Škole. 

Licu koje je savladalo program obrazovanja tokom čitavog života Škola izdaje odgovarajuće uverenje. 

Škola može organizovati i realizovati programe stručnog usavršavanja sa trajanjem do jedne godine za sticanje zvanja operativni trener u okviru zanimanja trener. 

Za razvojno-istraživačku delatnost Škola nije akreditovana, ali njeni nastavnici i saradnici u nastavi ostvaruju značajne rezultate i u ovoj oblasti preko odgovarajućih institucija akreditovanih za naučnu, odnosno razvojno-istraživačku delatnost. 

 

Izdavačka delatnost 

Škola ima izdavačku delatnost, u okviru koje izdaje: udžbenike, monografije, zbornike radova i druge naučne i stručne publikacije, kao i informativno glasilo „Informator“. 

Bibliotečka delatnost obavlja se u okviru Biblioteke, u okviru koje se vrši prikupljanje, stručno obrađivanje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe.

 

Ostale delatnosti Škole

 • Škola vrši prodaju na malo knjiga, skripti, brošura, obrazaca i drugog pisanog materijala, za potrebe studenata, putem Skriptarnice.
 • Škola vrši štampanje periodičnih časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, kalendara, na mašinama za umnožavanje, kompjuterskim štampačima i fotokopir aparatima, putem Skriptarnice.
 • Škola ima Kantinu i Studentski klub, za potrebe studenata i zaposlenih.
 • Škola pruža usluge u vezi s kompjuterskom opremom i kompjuterskim programima, obradom i izradom baza podataka i ostale usluge i aktivnosti vezane za kompjutere.
 • Škola pruža usluge u vezi s naprednim učenjem stranog jezika – Engleski.

Nenastavnu delatnost Škole obavljaju nenastavni radnici, izvršavajući: analitičke, pravne, finansijsko-računovodstvene, bibliotečke, poslove marketinga,poslove vezane za studente, poslove vezane za informacioni sistem, snabdevanje udžbeničkom građom i literaturom, tehničke i pomoćne poslove. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice je akreditovala 2012. godine i dobila dozvolu za rad od Ministarstva omladine i sporta iz Beograda da izvodi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za sportske operativne trenere u trajanju od 240 sati i po završetku obuke kandidat dobija uverenje da je osposobljen za operativnog trenera za određenu sportsku granu.Uverenje se izdaje na srpskom i engleskom jeziku. 

 

Politika obezbeđenja kvaliteta 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, modernom i funkcionalnom organizacijom, savremenim nastavnim programima, raspoloživom opremom, stručnim i pedagoškim kapacitetima teži potpunom ispunjavanju zahteva okruženja, koristeći najsavremenije metode i tehnike kako bi obezbedila poverenje i zadovoljstvo korisnika. 

Osnovni principi na kojima se zasniva Politika obezbeđenja kvaliteta Škole:

 1. Obezbeđivanje visokog nivoa kvaliteta stalnim praćenjem rezultata rada i otkrivanjem i otklanjanjem nedostataka, stalnim usavršavanjem i maksimalnim zalaganjem zaposlenih, stalnim unapređivanjem i osavremenjavanjem načina rada i uslova za rad i studiranje i stalnim unapređivanjem saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama, privrednim i vanprivrednim subjektima i drugim institucijama.
 2. Odgovrnost za kvalitet je obaveza svih zaposlenih i studenata Škole. Posebnu odgovornost za sprovođenje Politike obezbeđenja kvaliteta imaju: rukovodstvo Škole, Komisija za obezbeđenje i praćenje kvaliteta i Nastavno veće škole.
 3. Visok nivo kvaliteta obezbeđuje se u oblastima studijskih programa, nastavnog procesa, udžbeničke i druge građe, rada biblioteke, uspešnosti studiranja, stručnog rada i napredovanja nastavnika i saradnika, tehničkih i prostornih uslova za rad i studiranje, rada stručnih službi i vannastavnog osoblja, saradnje sa drugim obrazovnim i poslovnim subjektima i u oblasti procesa upravljanja.
 4. Obezbeđivanje visokog nivoa organizacione kulture, zasnovane na uzajamnom poverenju i poštovanju, poštenju i pravičnosti, razmeni znanja i iskustava, timskom radu i usvojenoj etici, vrednostima i normama ponašanja.
 5. Oblasti stručnog rada i usavršavanja svih zaposlenih su u funkciji stalnog stručnog i ličnog napredovanja nastavnog osoblja i korišćenja rezultata njihovog rada, kao i najnovijih naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, u procesu stalnog osavremenjivanja studijskih programa i nastavnog procesa i aktivnog uključivanja u razmenu znanja i izradu i realizaciju projekata na svim nivoima.

 

Studijski programi 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici u školskoj 2007/2008. godini upisuje studente na strukovne studije za obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici u školskoj 2009/2010. godini upisuje studente na strukovne studije za obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača predškolske dece u trajanju od 1 (jedne) školske godine - 2 (dva) semestara, u obimu od 60 ESPB bodova. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici u školskoj 2010/2011. godini upisuje studente na strukovne studije za obrazovanje sportskih trenera u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova. Takođe smo 2014. godine akreditovali i dobili dozvolu za rad za studijski program medicinske struke,nutricionista-dijetetičar. 

Studijski programi:

 • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
 • Obrazovanje trenera
 • Obrazovanje nutricionista-dijetetičara
 • Obrazovanje strukovnih likovnih umetnika
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje
 • Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju