Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.


 

Upisne kvote i školarine po studijskim programima

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
R.br. Naziv 
studijskog programa

Broj mesta za upis na studije u statusu studenta čije se školovanje finansira 
iz budžeta RS

Broj mesta za upis na studije u statusu SAF studenta Iznos školarine koju plaćaju SAF studenti, u dinarima
1. Audio i video tehnologije

30

50

125.000,00

2. Automatika i sistemi upravljanja vozilima

30

50

125.000,00

3. Ekološki inženjering

10

30

125.000,00

4. Elektronika ielekomunikacije

30

50

125.000,00

5. Informacioni sistemi

30

50

125.000,00

6. Nove energetske tehnologije

30

50

125.000,00

7. Nove računarske tehnologije

30

110

125.000,00

9. Računarska tehnika

30

90

125.000,00

 

Važni datumi za upis u junskom upisnom roku

 • Podnošenje prijava na Konkurs - 21., 22. i 23. jun 2017. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školiraspored polaganja prijemnog ispita - najkasnije do 26. juna 2017. godine.
 • Prijemni ispit - 28. jun 2017. godine, u 10 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen.
 • Preliminarna rang lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 29. juna 2017. godine, do 15.00 časova.
 • Podnošenje prigovora Komisiji za upis na preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu - 29. juna 2017. godine, nakon objavljivanja preliminarne rang liste na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu do 19.00 časova i 30. juna 2017. godine od 10.00 do 16.00 časova . Prigovori se podnose u pisanoj formi, neposredno, na porpisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici škole, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 17.  Ukoliko se ispostavi da je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko se ispostavi da prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti suprotno opisanoj proceduri (npr. poštom ili e-poštom) ili bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru, smatraće se nedopuštenim ili nepotpunim i neće biti razmatrani.
 • Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima 29. juna 2017. godine, nakon 19.00 časova, odnosno 30. juna 2017. godine, nakon 17.00 časova.
 • Podnošenje žalbi direktoru Škole protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 1. jula 2017. godine od 10.00 do 15.00 časova. Rešenja direktora Škole po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno.
 • Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 3. jula 2017. godine u 10.00 časova.
 • Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – 3. jula 2017. godine od 10.00 do 16.00 časova.
 • Objavljivanje Konačne rang liste – 03. jula 2017. godine do 19.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata - 05. , 06. i 07. jul 2017. godine.

 

Dokumenta potrebna za konkurisanje

Prilikom prijavljivanja na Konkurs kandidati podnose:

 • prijavni list (nalazi se u skriptarnici Škole),
 • originalna svedočanstva 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole na uvid i neoverene fotokopije istih,
 • originalnu diplomu srednje škole na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • dokaz o uplati (uplatnicu) 7.000,00 (sedamhiljada) dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 17 (primerak uplatnice nalazi se u skriptarnici Škole).

Posebna dokumenta koja podnose pojedine kategorije kandidata:

 1. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose i dokaz o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini (pisanu izjavu, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

 2. Kandidati koji su strani državljani podnose dokumenta navedena u odeljku 1, tačka 4. ovog Informatora.

 3. Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom (rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć i/ili mišljenje Interresorne komisije i/ili medicinsku dokumentaciju, izdatu od strane nadležne zdravstvene institucije na osnovu koje se može zaključiti na koji nači invaliditet/zdravstveno stanje kandidata utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

  Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prigođen njihovim mogućnostima,  odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostaviti prilikom prijavena Konkurs. Osobe sa hendikepom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti lično u Pravnoj službi škole ili putem elektronske pošte upis@viser.edu.rs.

 4. Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine (izjavu u pisanoj formi da su romske nacionalnosti, preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potvrdu Centra za socijalni rad o lošem materijalnom stanju porodice, odnosno drugi dokaz koji bude zahtevan Konkursom za upis).

 

Prijemni ispit

Jedinstvena rang lista na osnovu koje se vrši upis kandidata, sačinjava se na osnovu broja bodova stečenih po osnovu uspeha iz srednje škole i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova po oba kriterijuma.

 • Po osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat može steći najviše 40 bodova. Opšti uspeh se u srednjoj školi iskazuje na sledeći način:
 • za kandidate koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, kao zbir prosečnih ocena u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2;
 • za kandidate koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju, kao zbir prosečnih ocena u prvom i drugom razredu pomnožen sa 2 i prosečne ocene u trećem razredu pomnožen sa 4.
 • Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja i to:

- 10 zadataka iz matematike i
- 10 pitanja iz osnova informaciono komunikacionih tehnologija.

 • Kandidatima koji su tokom školovanja u srednjoj školi osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (isključivo takmičenje, a ne smotra ili sl.) ili na međunarodnom takmičenju, priznaje se 60 bodova, bez polaganja prijemnog ispita. Ovi kandidati ne plaćaju naknadu za polaganje prijemnog ispita.

 

Materijal za pripremu prijemnog ispita

Matematika - Zbirka rešenih zadataka i testova sa prijemnih ispita

Baza pitanja u pdf formatu

Online pripremni test za prijemni ispit >>>

 

Upis

Potrebna dokumenta za upis primljenih kandidata:

 • Dva obrasca ŠV - 20 za šk. 2015/16. godinu
 • Indeks
 • Dve istovetne fotografije (3,5x4,5 cm)
 • Original svedočanstva iz srednje škole
 • Original diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Napomena: Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole.


Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 3970-429, 3950-047 i 2471-099, kao i na e-mail: upis@viser.edu.rs.    

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 220 480 700 751 125.000 0  
Audio i video tehnologije 30 50 80 0 125.000 0 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 0 125.000 0 0
Ekološki inženjering 10 30 40 0 125.000 0 0
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 0 125.000 0 0
Informacioni sistemi 30 50 80 0 125.000 0 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125.000 0 0
Nove računarske tehnologije 30 110 140 0 125.000 0 0
Računarska tehnika 30 90 120 0 125.000 0 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7000 28.06.2017. 29.06.2017. 04-06.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva