Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.


 

Važni datumi za upis u septembarskom upisnom roku

 • Prijem prijava na Konkurs i dokumenata održaće se 01. i 02. septembra 2016. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 • Preliminarna rang lista sačinjena na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita biće objavljeni 05. septembra 2016. godine.
 • Prijemni ispit će se održati 08. septembra 2016. godine, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
 • Preliminarna rang lista sačinjena na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu biće objavljena 09. septembra 2016. godine.
 • Žalbe na preliminarnu rang listu sačinjenu na osnovu uspeha u srednjoj školi i žalbe na preliminarnu rang listu sačinjenu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu mogu se podnositi i biće rešavane 9. septembra, nakon objavljivanja preliminarne rang liste sačinjene na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu i 12. septembra, do 14 časova.
 • Privremena rang lista sačinjena na osnovu bodova ostvarenih po osnovu uspeha iz srednje škole i na prijemnom ispitu biće objavljena 12. septembra 2016. godine, nakon isteka roka za žalbe iz prethodne tačke.
 • Konačna rang lista biće objavljena 13. septembra 2016. godine.
 • Upis primljenih kandidata održaće se 14. , 15. i 16. septembra 2016.godine.

Prilikom prijavljivanja na Konkurs kandidati podnose:

 • prijavni list (nalazi se u skriptarnici Škole),
 • originalna svedočanstva 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole na uvid i neoverene fotokopije istih,
 • originalnu diplomu srednje škole na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju,
 • dokaz o uplati (uplatnicu) 7.000,00 (pethiljada) dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 16 (primerak uplatnice nalazi se u skriptarnici Škole).

Posebna dokumenta koja podnose pojedine kategorije kandidata:

 • Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose i pisanu izjavu o srpskoj nacionalnoj pripadnosti (obrazac se nalazi  na ovom linku).
 • Kandidati koji su strani državljani podnose dokumenta navedena u odeljku 1, tačka 4. Informatora.
 • Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom podnose i:
  - Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
  - Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć,
  - Mišljenje Interresorne komisije.
  Kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju koja ne sme biti starija od šest meseci, izdatu od strane nadležne zdravstvene institucije. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji nači invaliditet/zdravstveno stanje kandidata utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje. Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prigođen njihovim mogućnostima,  odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostaviti prilikom prijavena Konkurs. Osobe sa hendikepom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti lično u Pravnoj službi škole ili putem elektronske pošte upis@viser.edu.rs.
 • Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine podnose i:
  -Izjavu u pisanoj formi da su romske nacionalnosti
  (obrazac se nalazi  na ovom linku),
  -preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine 
  (model preporuke se nalazi  na ovom linku) i
  -potvrdu Centra za socijalni rad o lošem materijalnom stanju porodice.

Priprema za prijemni 

Prijemni ispit u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija je jedinstven i sastoji se od:

 • 10 zadataka iz matematike i 10 pitanja iz osnova informaciono komunikacionih tehnologija.
 • Od 10 zadataka iz matematike, 8 zadataka je iz Zbirke rešenih zadataka i testova sa prijemnih ispita, a 2 su nepoznata.
 • Od 10 pitanja iz osnova informaciono komunikacionih tehnologija, 8 pitanja je iz PDF baze pitanja, a 2 su nepoznata.

Ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na prijemnom ispitu je 60 (svako pitanje ili zadatak se boduje sa maksimalno 3 boda).

 

Materijal za pripremu prijemnog ispita

Matematika - Zbirka rešenih zadataka i testova sa prijemnih ispita

Baza pitanja u pdf formatu

Online pripremni test za prijemni ispit >>>

 

Potrebna dokumenta za upis primljenih kandidata:

 • Dva obrasca ŠV - 20 za šk. 2015/16. godinu
 • Indeks
 • Dve istovetne fotografije (3,5x4,5 cm)
 • Original svedočanstva iz srednje škole
 • Original diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Napomena: Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole.


Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 3970-429, 3950-047 i 2471-099, kao i na e-mail: upis@viser.edu.rs.    

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog