Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Studirajte na državnoj visokoškolskoj instituciji, po akreditovanim studijskim programima, uz mogućnost praktičnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Nastava se realizuje u savremenim tehničkim uslovima, a razvoj profesionalnih veština vrši se putem učešća studenata u programima stručne prakse, gde su neki programi i plaćeni. Pogledajte naš promo film:

III upisni rok

U školsku 2017/2018. god. na prvu godinu osnovnih strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu, u trećem upisnom roku upisuje ukupno 147 samofinansirajućih studenatana akreditovanim studijskim programima.

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno Školarina
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 0 30 30 49.000
Menadžment biznisa i logistike 0 26 26 49.000
Turizam i ugostiteljstvo 0 25 25 49.000
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 0 34 34 55.000
Poslovna informatika i e-biznis 0 32 32 55.000

 

Treći konkursni rok održaće se u periodu od 21.09. do 29.09.2017. godine:

 • Prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita vršiće se 21. i 22.09.2017. godine, u prostorijama Škole.
 • Polaganje prijemnog ispita održaće se u prostorijama Škole dana 25.09.2017. godine sa početkom u 10:00 časova.

Kandidati za polaganje prijemnog ispita popunjavaju prijavu i prilažu svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi i izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati su obavezni da prilikom polaganja prijemnog ispita imaju sa sobom važeću ličnu kartu ili pasoš.

Upis kandidata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini, koji su prijemni ispit polagali u trećem upisnom roku, vršiće se 27., 28. i 29.09.2017. u vremenu od 09:00 do 13:00 časova u prostorijama Škole.

 

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Strani državljanin može se upisati na prvu godinu studija, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

Za upis na prvu godinu studija na studijskim programima iz polja društveno-humanističkih nauka: Finansije i bankarstvo, Menadžment u biznisu i Turizam i ugostiteljstvo, mogu konkurisati svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Rangiranje kandidata  obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

Na studijske programe iz polja tehničko-tehnoloških nauka: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije i Poslovna informatika i e-biznis, mogu upisati svi kandidati sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme. Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu studija, obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi.

 

Prijemni ispit

Za studijske programe Finansije, bankarstvo i osiguranje i Menadžment biznisa i logistike prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta: 

 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika.

Za studijski program Turizam i ugostiteljstvo prijemni ispit se polaže iz Geografije i jednog od četiri sledeća predmeta: 

 • Osnove ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Osnove informatike
 • Matematika.

Za studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:

 • Biologija 
 • Hemija 
 • Osnove informatike
 • Matematika. 

Za studijski program Poslovna informatika i e-biznis prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta: 

 • Matematika 
 • Osnove informatike.

 

Rangiranje

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Kandidatima sa završenom  trogodišnjom školom, prosek ocena sa treće godine srednje škole računa se dva puta.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs, kao i literaturu  pripremu prijemnog ispita, možete naći na zvaničnoj web stranici Škole: www.vpsle.edu.rs

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 120 298 418 318 49.000 0  
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 30 58 88 55 49.000 0 0
Menadžment biznisa i logistike 20 46 66 37 49.000 0 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 20 46 66 92 55.000 0 0
Poslovna informatika i e-biznis 10 56 66 31 55.000 0 0
Turizam i ugostiteljstvo 40 92 132 103 49.000 0 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 0 175 175 0 49.000 0  
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 0 35 35 0 49.000 0 0
Menadžment biznisa i logistike 0 30 30 0 49.000 0 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 0 43 43 0 55.000 0 0
Poslovna informatika i e-biznis 0 36 36 0 55.000 0 0
Turizam i ugostiteljstvo 0 31 31 0 49.000 0 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 4500 30.06.2017. 0 06-14.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 4500 7.9.2017. 0 12-15.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog