Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O ŠKOLI

Škola je započela svoj rad 2005. godine kao prva privatna Viša škola zdravstvene struke. Dve godine kasnije (2007) Škola postaje Visoka medicinska škola strukovnih studija i prva obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke. Akreditaciju je Škola redovno dobijala u ciklusima akreditacije, a najnovija akreditacija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2012. godine (br. 612-00-00176/2012-04 od 23.4.2012).

AKREDITOVANI PROGRAMI

I najnovijem ciklusu akreditacije (2012. godine) škola je akreditovala tri studijska programa. Na osnovnim strukovnim studijama to su trogodišnji studijski programi:

  • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
  • STRUKOVNI TERAPEUT

a na specijalističkim studijama to je jednogodišnji studijski program:

  • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR-SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ traje tri godine ( šest semestara).

Nastava se odvija po Bolonjskom procesu koji se sastoji od pohađanja predavanja i vežbi. konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, stručne prakse i završnog rada.

Stručna praksa se realizuje u toku celokupnog procesa studiranja. Student se tokom kliničke stručne prakse upoznaje sa radom u određenim nivoima zdravstvene zaštite, popunjava dnevnik profesionalnih aktivnosti i stiče profesionalne kompetencije.

PREKVALIFIKACIJA U SKLADU SA PROGRAMOM BOLONJSKE KONVENCIJE

Za sve koji žele da steknu Visoko strukovno obrazovanje, medicinske sestre ili fizioterapeuta, uz priznavanje i polaganje diferencijalnih ispita, upisujemo studente na odgovarajuću godinu studija.

STUDIRANJE UZ RAD

Svakodnevne konsultacije i mentorski rad pruža mogućnost uspešnog studiranja, studenata koji su u radnom odnosu.

NASTAVNE BAZE:

Nastavne baze u kojima se obavlja praktična nastava su eminentne zdravstvene ustanove u Beogradu.

Naziv organizacione jedinice

Adresa

Nastavno-obrazovna jedinica

Beograd, Crnotravska 27

Nastavna baza: Vojnomedicinska akademija

Beograd, Crnotravska 17

Nastavna baza: Klinika za rehabilitaciju: "Dr Miroslav Zotović"

Beograd, Sokobanjska 13

Nastavna baza: KBC Zvezdara

Beograd, Dimitrija Tucovića 161

Nastavna baza: Gerontološki centar poslovna jedinica Bežanijska kosa

Beograd, Marije Burasać 49

Nastavna baza: Dom zdravlja "Dr Ristić"

Beograd, Narodnih heroja 38

Nastavna baza: Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku - RUDO

Beograd, Bulevar vojvode Putnika 7

Nastavna baza: Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

Beograd, Kralja Milutina 52

Dom za odrasla invalidna lica

Zemun, Autoput br. 18

Opšta bolnica "Medigroup"

Beograd, Milutina Milankovića 3

Dom zdravlja Bulevar

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 294

Dom zdravlja Jedro

Beograd, Jurija Gagarina 14

Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu "BELhospice"

 

 

 Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog