Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O ŠKOLI

Škola je započela svoj rad 2005. godine kao prva privatna Viša škola zdravstvene struke. Dve godine kasnije (2007) Škola postaje Visoka medicinska škola strukovnih studija i prva obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke. Akreditaciju je Škola redovno dobijala u ciklusima akreditacije, a najnovija akreditacija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2012. godine (br. 612-00-00176/2012-04 od 23.4.2012).

AKREDITOVANI PROGRAMI

I najnovijem ciklusu akreditacije (2012. godine) škola je akreditovala tri studijska programa. Na osnovnim strukovnim studijama to su trogodišnji studijski programi:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
 • STRUKOVNI TERAPEUT

a na specijalističkim studijama to je jednogodišnji studisjki program:

 • STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR-SPECIJALISTA INTENZIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ traje tri godine ( šest semestara).

Nastava se odvija po Bolonjskom procesu koji se sastoji od pohađanja predavanja i vežbi. konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, stručne prakse i završnog rada.

Stručna praksa se realizuje u toku celokupnog procesa studiranja. Student se tokom kliničke stručne prakse upoznaje sa radom u određenim nivoima zdravstvene zaštite, popunjava dnevnik profesionalnih aktivnosti i stiče profesionalne kompetencije.

PREKVALIFIKACIJA U SKLADU SA PROGRAMOM BOLONJSKE KONVENCIJE

Za sve koji žele da steknu Visoko strukovno obrazovanje, medicinske sestre ili fizioterapeuta, uz priznavanje i polaganje diferencijalnih ispita, upisujemo studente na odgovarajuću godinu studija.

STUDIRANJE UZ RAD

Svakodnevne konsultacije i mentorski rad pruža mogućnost uspešnog studiranja, studenata koji su u radnom odnosu.

NASTAVNE BAZE:

Nastavne baze u kojima se obavlja praktična nastava su eminentne zdravstvene ustanove u Beogradu. To su:

 • Vojnomedicinska akademija
 • Klinički centar Srbije
 • Klinika za rehabilitaciju:“Dr Miroslav Zotović“
 • KBC Zvezdara
 • Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
 • Ustanova gerontološki centar Beograd
 • Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje
 • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • Dom zdravlja „Dr Ristić“
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku-RUDO
 • Dom zdravlja „Rakovica“