Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Za upis u I godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorodišnju srednju školu (IV stepen stručne spreme).

Broj mesta za upis na budžet:

 • 310 (četvorogodišnje studije) +5 (trogodišnje studije)

Broj mesta za upis na samofinansiranje:

 • 50 (četvorogodišnje studije) + 15 (trogodišnje studije)

Više informacija o upisu se mogu naći u informatoru TMF.

 

Prijemni ispit

Za upis na Tehnološko-metalurški fakultet polaže se jedan od tri sledeća ispita, i to iz predmeta: hemija, fizika ili matematika. Kandidat navodi u prijavnom listu za koji se od ovih predmeta opredeljuje prilikom polaganja prijemnog ispita.

Broj bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata izračunava se po formuli: 0,6 * IS (IS označava broj poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike, fizike ili hemije). Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 60.

Ako se kandidat odluči da polaže više od jednog ispita, za izračunavanje ukupnog broja bodova računaće se ispit na kome je kandidat ostvario najviše bodova.

Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se rangiraju kandidati za upis na TMF izračunava se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

 1. opšti uspeh
 2. uspeh na prijemnom ispitu iz jednog predmeta, hemije, fizike ili matematike, po sopstvenom izboru
 3. nagrade sa državnih takmičenja.

 

Prijavljivanje kandidata

Prilikom podnošenja prijave za konkurs kandidati originale dokumenata podnose na uvid a predaju:

 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (neoverene fotokopije),
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade (6.000,00 dinara) za polaganje prijemnog ispita (naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko- metalurškog fakulteta br. 840-1441666-69, poziv na broj 80200 sa naznakom „Troškovi polaganja prijemnog ispita“.
 • popunjen prijavni list (nalazi se u Informatoru).

Fotokopije se ne vraćaju.

 

Upis

Za upis su neophodna:

 • originalna svedočanstva sva četiri razreda srednje škole kao i svedočanstvo o završnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva popunjena prijavna lista ŠV 20,
 • indeks,
 • tri fotografije (4 x 6 cm),
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu,
 • uplata osiguranja.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 416 66.000 2.400 EUR 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66.000 2.400 EUR 0
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66.000 2.400 EUR 0
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66.000 2.400 EUR 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66.000 2.400 EUR 0
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66.000 2.400 EUR 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66.000 2.400 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 21 46 67 0 66.000 2.400 EUR 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 0 13 13 0 66.000 2.400 EUR 0
Hemijsko inženjerstvo 0 1 1 0 66.000 2.400 EUR 0
Inženjerstvo materijala 3 11 14 0 66.000 2.400 EUR 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 6 2 8 0 66.000 2.400 EUR 0
Metalurško inženjerstvo 8 4 12 0 66.000 2.400 EUR 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 4 15 19 0 66.000 2.400 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
22-23. i 26.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 04.07.2017. 06-07. i 10.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 13.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog