Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Tehnološki fakultet u Leskovcu

O fakultetu

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u 21. veku.

Na realizaciji studijskih programa svih nivoa studija na Tehnološkom fakultetu za izvođenje nastave danas je angažovano 46 nastavnika, 14 saradnika, 6 studenata doktorskih studija i 1 doktorant, svi stipendisti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i 1 student doktorskih studija. U radnom odnosu na Fakultetu su 41 nastavnik i 14 saradnika, i to: 19 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 12 docenata, 1 predavač, 12 asistenata, 1 asistent pripravnik i 1 saradnik u nastavi.

S obzirom da profesori Tehnološkog fakulteta uživaju visok naučni i stručni renome u zemlji i inostranstvu oni su urednici i/ili recenzenti renomiranih internacionalnih i domaćih naučnih časopisa, kao i publikacija koje izdaje Fakultet (monografije, zbornici radova sa Simpozijuma, udžbenici, pomoćni udžbenici). Većina nastavnika i saradnika Tehnološkog fakulteta su uključeni u naučnoistaživačke i razvojne projekte koje finansira Ministarstvo nauke, ali i u projekte koje finansiraju međunarodne institucije, državne institucije, organi lokalne samouprave i domaća preduzeća Fakultet prilikom izbora novih saradnika uključuje kandidate iz reda najboljih studenata, čijim uključenjem u naučnoistraživački rad se ostvaruje misija kontinuiranog obezbeđenja naučnog podmlatka.

 

Zašto upisati Tehnološki fakultet u Leskovcu?

Tehnološki fakultet u Leskovcu obrazuje studente na akreditovanim studijskim programima osnovnih, master i doktorskih akademskih studija u oblasti tehnološko inženjerstvo (hemijske, prehrambene, tehstilne tehnologije, biotehnologije i upravljanje materijalnim i energetskim tokovima).

Tehnološki fakultet u Leskovcu

Ukoliko želite da saznate šta je sve potrebno:

 • da bi se sintetisale farmakološki aktivne supstance,
 • kako i zašto se proizvode predmeti od polimernih materijala koji nalaze široku primenu u medicini, kozmetici i širokoj potrošnji,
 • zašto je neophodno pratiti parametre koji utiču na zagađenje i uništenje životne sredine (obrada otpadnih voda, ocena zagađenosti vazdušne sredine, projektovanje zaštite i monitoringa vazduha, izbor najpovoljnijeg postupka ili tehnologije za razvoj adekvatnog sistema za upravljenje otpadom u određenoj oblasti),
 • kako rukovoditi tehnološkim procesima prerade žita i proizvodnje pekarskih proizvoda,
 • koje se metode koriste u postupku analize i simulacije tehnološkog procesa,
 • kako se danas koriste računari i savremeni programski paketi u procesu projektovanja i izrade odeće

pozivamo vas da upišete Tehnološki fakultet.

To je jedan od načina i dobar početak za dobijanje odgovora na ova i još mnogo pitanja koja savremena tehnologija postavlja.

 

Studijski programi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri nivoa studija u okviru akademskih studija, i to: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Tehnološki fakultet u Leskovcu

Osnovne akademske studije traju osam semestara i realizuju se kroz tri studijska programa:

Master akademske studije traju dva semestra na istim studijskim programima kao i osnovne akademske studije.

Doktorske akademske studije traju tri godine i njihova realizacija teče na studijskom programu tehnološko inženjerstvo.

 

Katedre

Na fakultetu postoji šest katedri:

 • Katedra za organsko-tehnološke nauke
 • Katedra za hemijske nauke
 • Katedra za hemijsko-inženjerske nauke
 • Katedra za prehrambeno-biotehnološke nauke
 • Katedra za tekstilne nauke
 • Katedra za matematičko-tehničke nauke. 
Katedra za organsko-tehnološke nauke Katedra za hemijske nauke Katedra za hemijsko-inženjerske nauke
Katedra za prehrambeno-biološke nauke Katedra za tekstilne nauke Katedra za matematičko-tehnološke nauke

 

Nastava i organizacija nastave

Nastava u okviru svih ciklusa studija se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, seminare, konsultacije, naučni rad, stučnu praksu uključujući i druge oblike obrazovno-naučnog rada uz primenu savremenih nastavnih sredstava. 

Svi oblici nastave realizuju se u 12 učionica, 19 laboratorija i 3 računarske učionice. Studenti mogu da koriste usluge Biblioteke, koja raspolaže velikim brojem udžbenika, pomoćnih udžbenika, naučnih i stručnih časopisa, čitaonice i računarske učionice u kojoj je omogućeno pretaživanje bibliotečkih naučnih baza.

Tehnološki fakultet u Leskovcu

 

Misija 

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu je da uspostavi najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem.

Misija Tehnološkog fakulteta je da, primenom savremenih metoda obrazovanja povezanim sa naučno-istraživačkim procesom, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake, koji će biti osposobljeni da svojim znanjem i radom podstiču dalji razvoj u oblasti tehnološkog inženjerstva, u skladu sa savremenim evropskim trendovima održivog razvoja.

 

Vizija

Osnovna vizija Tehnološkog fakulteta u Leskovcu Univerziteta u Nišu je uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja, kompatibilnog sa odgovarajućim fakultetima u zemljama regiona i članicama EU, u kome je istraživački pristup osnov sticanja novih saznanja.

Vizija Tehnološkog fakulteta u Leskovcu je savremena, obrazovna, visokoškolska institucija, priznata po obrazovnim, naučno-istraživačkim i stručnim dostignućima u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Istorijat

Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija.

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine na lokaciji ul. Durmitorska 19, Leskovac, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju. Školske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju.

Oktobra 1994. godine Tehnološki fakultet je nastavio sa radom i u novoadaptiranoj zgradi na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac), u kojoj je premešteno i sedište Fakulteta. Školske 2002/03. godine usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u petogodišnjem trajanju. Školske 2003/04. godine skraćeno je trajanje studija po ovim smerovima na četiri godine.

Po ovom programu se nastava odvijala do 2007/08. god. kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na Studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog