Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija (u daljem tekstu: VIŠSS), na osnovu akreditacije, na prvu godinu studija može upisati određen broj studenata na sledeće studijske programe: 

za koje će Škola raspisati konkurs za prijem u prvu godinu studija (ukupno 270 studenata o trošku budžeta i 50 studenata koji plaćaju školarinu). Konkurs se raspisuje, po pravilu, u maju tekuće godine za narednu školsku godinu.

 

Opšti uslovi upisa

Pravo konkurisanja imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. 

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike. Prijemni ispit traje dva sata i radi se bez korišćenja literature.

Kandidati za prijemni ispit treba sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš, da poseduju pribor za pisanje i da budu u predviđenoj prostoriji 30 minuta pre početka prijemnog ispita. Dežurni nastavnici na ispitu raspoređuju kandidate na mesta za rad i dele im zadatke i papir na kome će raditi zadatke.

 

Podnošenje dokumenata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu na konkurs (koja se kupuje u skriptarnici VIŠSS) predaju fotokopije dokumenta i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita.

Za sva dokumenta koja se podnose u fotokopiji, donosi se original na uvid.

 

Upis

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 1. original srednjoškolskih dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. original izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. dva popunjena ŠV-20 obrasca (obrasci se preuzimaju u Skriptarnici Škole);
 4. studentska knjižica (indeks- preuzima se iz skriptarnice)
 5. dve fotografije 3,5 h 4,5 cm;
 6. popunjen anketni list (preuzima se u skriptarnici Škole);
 7. za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Napomena: Studenti koji plaćaju školarinu, istu mogu platiti jednokratno, ili u dve jednake rate od kojih se prva plaća prilikom upisa, a druga najkasnije do početka drugog semestra.

Ukoliko bude slobodnih mesta VIŠSS će primiti i kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama. Komisija priznaje broj bodova osvojenih na tim ustanovama i na osnovu njih vrši rangiranje do popune mesta. 

Ako se izabrani kandidati ne upišu u predviđenom roku, VIŠSS će narednog dana, po isteku tog roka, upisati umesto njih odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na rang listi. 

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 dinara. 

Školarina za studente koji plaćaju studije iznosi 55.000 dinara. 

Školarina za studente – strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 129 60.000 1.200 EUR 0
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 16 60.000 1.200 EUR 0
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 81 60.000 1.200 EUR 0
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 14 60.000 1.200 EUR 0
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 18 60.000 1.200 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
26-29.06.2017. 4000 04.07.2017. 06.07.2017. 07. i 10-14.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva