Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji je kao učenik 4. razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju iz matematike, fizike ili hemije, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Prijemni ispit vrednuje se u tom slučaju maksimalnim brojem bodova.

Polaže se po izboru ispit iz:

 1. matematike,
 2. fizike,
 3. hemije.

Ako kandidat polaže dva ispita računaće se onaj na kome je ostvario više bodova.

Ispit je pismeni traje 3 (tri) sata efektivno.

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs
Prilikom podnošenja prijave za konkurs kandidati moraju da predaju:

 1.     Fotokopije svedočanstva svih razreda srednje škole
 2.     Fotokopiju diplome o završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu
 3.     Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.500,00 din. [izgled uplatnice]
 4.     Popunjen prijavni list (nalazi se u Informatoru)

Kandidati prilikom prijavljivanja moraju podneti NA UVID ORIGINALNA SVEDOČANSTVA I DIPLOMU i novi izvod iz matične knjige rođenih. Ova dokumenta se odmah vraćaju, po izvršenom uvidu.

Fotokopije dokumenata se ne vraćaju!

Prilikom predaje prijave kandidatu će biti overena potvrda o prijavi na konkurs sa brojem prijave. Ovu potvrdu kandidat treba da sačuva kao dokaz da je predao dokumenta i da je nosi sa sobom na polaganje ispita.

Spisak sa podacima o kandidatima i rasporedom sedenja biće sačinjen po azbučnom redu. Na tom spisku svakom kandidatu će biti dodeljen redni broj. Mole se kandidati da upamte ovaj broj. Ukoliko se ispostavi da je nekom od kandidata pogrešno uneto ime ili prezime ova greška će biti ispravljena ali se neće formirati nova azbučna lista. To znači da će se sve do kraja upisa kandidat nalaziti na istom mestu azbučnog spiska i imati isti redni broj.

Informator za upis 2016. godine u kojem se nalazi i prijavni list, uz uplatnicu možete podići u prostorijama Studentske službe, prvi sprat Rudarsko-geološkog fakulteta, Đušina 7.
Cena informatora je 1500 din., a uplata se vrši u banci ili pošti. [izgled uplatnice]
Potrebna dokumenta za upis u prvu godinu

Kandidat mora biti lično prisutan na upisu!

Za upis su potrebna:

 •     originalna svedočanstva svih razreda srednje škole, kao i svedočanstvo o završnom ispitu (ostaju na fakultetu)
 •     originalni izvod iz knjige rođenih (novi)
 •     2 fotografije dimenzija 4,5x3,5 cm
 •     potvrdu o uplati:
  •         na iznose od 400,00 dinara za indeks i ŠV obrasce (dobijaju se u službi uz priloženu uplatnicu)
  •         na iznose od 100,00 dinara za centar za razvoj karijere
  •         na iznos od 200,00 dinara za kolektivno osiguranje
  •         dokaz o uplati troškova za terensku nastavu i letnju praksu u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Rudarsko-geološkog fakulteta 840-1812666-47 sa pozivom na broj
   •             za Rudarski odsek................ RO6931
   •             za Geološki odsek............... GO6930
  •         na iznos od 57.000 ,00 za školarinu (ili 28.500,00 na ime prve rate školarine) za samofinansirajuće studente

VISINA ŠKOLARINE za naše državljane: 57.000 ,00 dinara (školarina se može platiti u dve rate, prva rata na upisu, druga početkom letnjeg semestra (februar)).

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 1.150 eura

Neophodno je da se kandidati striktno pridržavaju svih rokova jer se naknadne žalbe neće uvažavati. Ukoliko se kandidat koji se nalazi na rang listi za upis u okviru predviđenih kvota, ne upiše u datom roku, na njegovo mesto se upisuje sledeći kandidat na rang listi.

Za administrativne troškove upisa, kandidati koji su konkurisali i polagali prijemni ispit na drugim fakultetima, treba da uplate 3.000,00 dinara na žiro-račun Rudarsko-geološkog fakulteta.

Napomena:

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 3219-104 i 3219-141.

Detaljne informacije o studijskim programima na Rudarsko-geološkom fakultetu i uslovima studiranja nalaze se u Informatoru za 2016/2017. godinu.


Način formiranja rang liste

Svi kandidati na obrazcu prijave zaokružuju odsek (Rudarski ili Geološki) na koji žele da se upišu.

Mesto na rang listi i broj ukupno ostvarenih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta, ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student.

Polaganje prijemnog ispita je uslov za određivanje redosleda kandidata na rang listi osim onih koji su oslobođeni polaganja..

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom za upis na Rudarsko-geološki fakultet, a ima 51 ili više bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ako se na rang listi nalazi do broja odobrenog za upis budžetskih studenata, koji je određen konkursom za upis na Rudarsko-geološki fakultet, a ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u utvrđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na rang listi, u roku utvrđenom konkursom za upis na Rudarsko-geološki fakultet.


Prijemni ispit i način bodovanja

Kandidat koji je kao učenik 3. i 4. razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta ili međunarodnom takmičenju iz matematike, fizike ili hemije, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Prijemni ispit vrednuje se u tom slučaju maksimalnim brojem bodova.
Ukupan broj bodova na osnovu kojih se rangiraju kandidati za upis na Fakultet, odnosno Rudarski ili Geološki odsek, formira se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

    opšti uspeh u srednjoj školi (maksimalan broj bodova je 40) Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2 (dva). Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta, kao i ocene iz vladanja. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale
    uspeh na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60) Rezultat koji kandidat ostvari na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, zaokruživanjem na dve decimale
    Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Pravila o održavanju prijemnog ispita

 1.     Ispit je pismeni i traje 3 (tri) sata efektivno.
 2.     Na ispit TREBA PONETI samo dokumenta za identifikaciju (LIČNA KARTA ili PASOŠ), POTVRDU O PRIJAVI overenu prilikom podnošenja dokumenata, i PLAVU hemijsku olovku.
 3.     Tekst zadataka, overene papire za izradu zadataka i obrazac za odgovore kandidat dobija od dežurnog.
 4.     Po završetku identifikacije, ličnu kartu ili pasoš obavezno skloniti sa stola, tako da na stolu ostanu isključivo: plava hemijska olovka, potvrda o prijavi, overeni papiri i materijal dobijen od dežurnog.
 5.     Na ispitu je zabranjeno korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (na primer, džepnih računara, mobilnih telefona i slično). Za vreme ispita nije dozvoljeno pušenje, piće, jelo kao ni odlazak u WC.
 6.     Pre početka ispita dežurni će proveriti identitet kandidata.
 7.     Broj zadataka je 20. Ukupan broj poena je 60. Svi zadaci ne nose isti broj poena.
 8.     Kandidat rešava zadatak na overenim papirima. Na osnovu dobijenog rešenja i ponuđenih odgovora, kandidat zaokružuje jedan odgovor.
 9.     Za svaki zadatak ponuđeno je četiri odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor DONOSI PUN BROJ POENA predviđen za taj zadatak. Odgovor "NE ZNAM" i netačan odgovor ne donosi nikakve poene.
 10.     NIJE DOZVOLjENO vršiti nikakvo BRISANjE NI ISPRAVLjANjE VEĆ ZAOKRUŽENIH ODGOVORA.
 11.     OBAVEZNO je zaokružiti SAMO JEDAN od ponuđenih odgovora ili NE ZNAM. Zadatak se ne priznaje ukoliko se: 1) ne zaokruži nijedan odgovor (odnosno ni jedno slovo), 2) zaokruže dva ili više odgovora ili 3) precrtaju jedan ili više odgovora.
 12.     Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani.
 13.     Kada kandidat smatra da je završio sa ispitom Dežurnom predaje rešenja zadataka i overene papire na kojima je radio. Dežurni potpisuje potvrdu o prijavi. Tekst zadataka i prijava ostaju kandidatu.
 14.     Potpisanu potvrdu o prijavi kandidat treba pažljivo da sačuva, jer je ona dokaz da je predao zadatak.
 15.     Izlazak iz sale je moguć najranije jedan sat posle početka ispita uz obaveznu predaju rešenja zadataka i overenih papira na kojima je radio. Tek posle toga može se napustiti sala. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita.
 16.     Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu, vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem ispita i vremenu kada više ne može da se napušta sala, objaviće dežurni.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog