Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prirodno-matematički fakltet u Univerziteta u Novom Sadu upisuje studente na: 

 • Osnovne strukovne studije
  • Optometrija
 • Osnovne akademske studije
  • Diplomirani biolog (moduli: biolog i molekularni biolog)
  • Diplomirani ekolog
  • Master profesor biologije (traju 5 godina)
  • Fizika
  • Profesor fizike
  • Diplomirani geograf (stručni nazivi: Diplomirani geograf - geoinformatičar ili Diplomirani geograf - geoekolog)
  • Diplomirani profesor geografije (stručni naziv: Diplomirani profesor geografije)
  • Diplomirani turizmolog (stručni nazivi: Diplomirani menadžer - turizam, Diplomirani menadžer - hotelijerstvo,  Diplomirani menadžer -gastronomija,  Diplomirani menadžer - lovni turizam)
  • Diplomirani hemičar
  • Diplomirani hemičar - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
  • Diplomirani biohemičar
  • Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
  • Matematika
  • Diplomirani profesor matematike
  • Informatika
  • Diplomirani informatičar (moduli: Računarske nauke, Informacione tehnologije)
 • Integrisane akademske studije
  • Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka (moduli: Biologija i geografija; Geografija i informatika) (stručni naziv: Master profesor dvopredmetnih studija)
  • Master profesor biologije

 

Uslovi za konkurisanje

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Studenti sa završenom višom školom i fakultetom upisuju se bez konkursa, na lični zahtev, po članu 85. Zakona o visokom obrazovanju.

Na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije polažu se ispiti u zavisnosti od obrazovnog profila, i to:

1. Obrazovni profil biologija i ekologija:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija za Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog), Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog) i Integrisane studije Master profesor biologije.

2. Obrazovni profil fizika:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika ili Astronomija za Osnovne akademske studije fizike (Fizika, Profesor fizike) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

3. Obrazovni profil geografija, turizam i hotelijerstvo:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Geografija za Osnovne akademske studije geografije (Diplomirani geograf, Diplomirani profesor geografije).

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: Turistička geografija i Osnovi turizma i ugostiteljstva za akademske studije Diplomirani turizmolog (svi moduli).

4. Obrazovni profil hemija:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Hemija za Osnovne akademske studije hemije (Diplomirani hemičar, Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom), Osnovne akademske studije biohemije (Diplomirani biohemičar) i Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (Diplomirani analitičar zaštite životne sredine).

5. Obrazovni profil matematika i informatika:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika za Osnovne akademske studije matematike (Matematičar, svi moduli i Diplomirani profesor matematike), i za Osnovne akademske studije informatike (Informatičar, Diplomirani informatičar). Svi kandidati mogu da polažu deo prijemnog ispita iz predmeta Programiranje.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata i upisa

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list i Informator koji dobijaju u skriptarnici Fakulteta (uz prikazanu uplatnicu), podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenta:

 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
 2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
 5. potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu. 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis podnose:

 1. originalna dokumenta iz tačke 1. i 2. ovog člana (podneto uz prijavu);
 2. izvod iz matične knjige rođenih (podneto uz prijavu)
 3. indeks
 4. jedan obrazac ŠV-20;
 5. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 6. lekarsko uverenje;
 7. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
 8. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente;
 9. ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu podnosi se rešenje o nostrifikaciji diplome.

Napomena: Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

 

Novčane naknade

 • Za polaganje prijemnog ispita: 6000,00 dinara

Troškovi prijemnog ispita za studente koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita (osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom, ili međunarodnom takmičenju u trećoj ili četvrtoj godini srednje škole iz odgovarajuće oblasti,

 • Za upis: 6500,00 dinara.

 

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 680 320 1000 757 107.690 2.000 EUR 0
Diplomirani turizmolog - organizator gastronomske delatnosti 10 25 35 34 107.690 2.000 EUR 0
Diplomirani turizmolog - organizator hotelijerske delatnosti 19 21 40 38 107.690 2.000 EUR 0
Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti 10 10 20 20 107.690 2.000 EUR 0
Diplomirani turizmolog - turizam 18 47 65 65 107.690 2.000 EUR 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 32 90.750 5.000 EUR 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 60 60 0 54.450 5.000 EUR 0
Osnovne akademske studije biohemije 30 5 35 48 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 88 90.750 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 70 90.750 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 12 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 18 22 40 23 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 50 5 55 25 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Fizika 48 2 50 42 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije hemije 65 5 70 80 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 29 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Informacione tehnologije 70 10 80 65 77.440 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 35 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 27 3 30 7 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Računarske nauke 30 5 35 26 77.440 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 35 5 40 5 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 13 218.900 3.500 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 193 143 336 0 54.450 2.000 EUR 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 16 4 20 0 90.750 5.000 EUR 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 60 60 0 54.450 5.000 EUR 0
Osnovne akademske studije biohemije 1 4 5 0 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 0 16 16 0 90.750 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 2 12 14 0 90.750 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 2 8 10 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 1 18 19 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 30 3 33 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Fizika 13 0 13 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije hemije 14 3 17 0 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 6 1 7 0 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Matematika 46 4 50 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 20 3 23 0 54.450 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije Računarske nauke 10 2 12 0 77.440 2.000 EUR 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 32 5 37 0 107.690 2.000 EUR 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 18 18 0 218.900 3.500 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 30.06.2017. 04-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 6000 7.9.2017. 8.9.2017. 13-14.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog