Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Pravni fakultet Union

 

O Pravnom fakultetu Univerziteta Union

Fakultet je osnovan 2001. godine, a prvu generaciju studenata upisao je 2002. godine. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, izdala je 4.12.2008. godine Uverenje o akreditaciji br. 612-00-668/2008-04, a 18.5.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, dobio je od Ministarstva prosvete Republike Srbije dozvolu za rad pod brojem: 612-00-431/2009-12. Ponovna akreditacija za naredni period od pet godina izvršena je 2014. godine.

Fakultet ostvaruje koncepciju pravnih studija koju je 1998. godine uobličilo nekoliko profesora odstranjenih tada u političkoj čistki sa državnog pravnog fakulteta u Beogradu. Fakultet posebnu pažnju posvećuje studijama poslovnog prava, sa više disciplina tog usmerenja i sa većim fondom časova tih disciplina nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Pravni fakultet Union

 

Vrste studija

Fakultet vrši upis na:

 

Upis i školarina

Fakultet vrši upis 130 studenata u prvu godinu osnovnih studija u četvorogodišnjem trajanju i 20 studenata na osnovne studije u trogodišnjem trajanju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije ima lice koje:

  • je završilo srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Srbiji,
  • poznaje srpski jezik i
  • ostvari minimum bodova na testu za proveru opšte informisanosti i sklonosti pravu.

Pod istim uslovima pravo upisa ima i lice koje je završilo odgovarajuću školu u inostranstvu, ako je prethodno nostrifikovalo odgovarajuću ispravu.

Pravni fakutlet Union

Sve ostale informacije vezane za upis možete videti ovde.

Školarina

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, počev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“, praktična nastava u sudovima i advokatskim kancelarijama, obilasci kazneno-popravnih ustanova, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke po veoma povoljnim uslovima.

 

Prednosti fakulteta

Kada diplomirani student sklopi korice indeksa, u njemu je od ukupnog broja izučenih disciplina više pravnih predmeta nego li što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EUmedijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd.

Studijski programi su koncipirani i usaglašeni sa odgovarajućim programima evropskih fakulteta.

Na Fakultetu predaju eminentni profesori i istaknuti pravni stručnjaci iz prakse uključujući prof. dr dr h.c. Vladimira Vodinelića, prof. dr Dragoljuba Popovića, prof. dr Jakova Radišića, prof. dr Zorana Ivoševića kao gostujućeg profesora, prof. dr Bogoljuba Milosavljevića, prof. dr Dušana Kitića, prof. dr Zlatka Stefanovića i dr.

Prepoznatljiv doprinos u nastavi daje i grupa mladih nastavnika koja se školovala na prestižnim inostranim fakultetima kao što su London School of Econimics, Sorbonne, Columbia University, Central European University, University of Connecticut, University of Leicester i dr.

Nastavnici ovog fakulteta predstavljaju Srbiju u radnim telima UN, Saveta Evrope i evropskim stručnim organizacijama. Profesor ovog fakulteta je i prvi sudija predstavnik Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava – prof. dr Dragoljub Popović.

Kamernom prirodom Fakultet obezbeđuje uzornu dostupnost profesora i asistenata studentima.

Pravni fakultet Union

 

Sale i učionice

Nastava se održava u novim, modernim učionicama i salama opremljenim savremenom tehnikom za video i Power Point prezentacije.

Nastava na osnovnim studijama se održava u dvema salama (sa 200 i 80 mesta) i četiri učionice (sa po 55 mesta).

 

Biblioteka i čitaonica

Studenti imaju na raspolaganju biblioteku koja broji preko 12.000 naslova i čitaonicu sa 60 mesta za učenje koja je otvorena za studente tokom čitave godine.

Učionica Pravni fakultet Union

 

Kompjuterska učionica

Kompjuterska učionica sa 30 mesta je opremljena računarima na kojima su instalirane Office aplikacije, „Paragraf Lex“ i onlajn internet. Kompjuterska učionica je dostupna studentima svakim radnim danom.

 

Misija i cilj

Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona.

 

Osnovne vrednosti

Prenoseći studentima  pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.
Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda. U svakodnevnom radu Fakulteta se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada među zaposlenima i studentima.

Konačno, Fakultet stimuliše kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

Nastavni kadar fakulteta

Da učite i naučite u prijateljskom okruženju!

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog