Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION

Fakultet je osnovan 2001. godine, a prvu generaciju studenataupisao je 2002. godine. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, izdala je 4.12.2008. godine UVERENJE O AKREDITACIJI br. 612-00-668/2008-04, a 18.5.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, dobio je od Ministarstva prosvete Republike Srbije DOZVOLU ZA RAD pod brojem: 612-00-431/2009-12. Ponovna akreditacija za naredni period od pet godina izvršena je 2014. godine.
Fakultet ostvaruje koncepciju pravnih studija koju je 1998. godine uobličilo nekoliko profesora odstranjenih tada u političkoj čistki sa državnog pravnog fakulteta u Beogradu. Fakultet posebnu pažnju posvećuje studijama poslovnog prava, sa više disciplina tog usmerenja i sa većim fondom časova tih disciplina nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Misija i cilj

Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.
Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona.

Osnovne vrednosti

Prenoseći studentima  pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.
Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda. U svakodnevnom radu Fakulteta se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada među zaposlenima i studentima.

Konačno, Fakultet stimuliše kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

UPIS I ŠKOLARINA

Uslovi

Fakultet vrši upis 130 studenata u prvu godinu osnovnih studija u četvorogodišnjem trajanju i 20 studenata na osnovne studije u trogodišnjem trajanju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije ima lice koje:

 • je završilo srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Srbiji,
 • poznaje srpski jezik i
 • ostvari minimum bodova na testu za proveru opšte informisanosti i sklonosti pravu.

Pod istim uslovima pravo upisa ima i lice koje je završilo odgovarajuću školu u inostranstvu, ako je prethodno nostrifikovalo odgovarajuću ispravu.

pravni 

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

 

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Rangiranje

Redosle kandidata se utvrđuje na osnovu:

 • opšteg uspeha u srednjem obrazovanju, i
 • rezultata ostvarenih na testu za proveru opšte informisanosti i sklonosti pravu (primer testa ovde)

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na osnovu uspeha iz srednje škole je 40. Izračunava se tako što se sabere uspeh iz sve četiri godine srednje škole i pomnoži sa 2.
Na testu provere opšte informisanosti i sklonosti pravu se može ostvariti najviše 60 bodova. Za upis je neophodno ostvariti najmanje 20 bodova na ovom testu.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose originalna dokumenta:

 • svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diplomu.
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Pored toga potrebno je:

 • dve fotografije manjeg formata,
 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Školarina

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, počev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“, praktična nastava u sudovima i advokatskim kancelarijama, obilasci kazneno-popravnih ustanova, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke po veoma povoljnim uslovima.

VRSTE STUDIJA

Fakultet vrši upis na:

Nastavni kadar fakulteta

DA UČITE I NAUČITE U PRIJATELJSKOM OKRUŽENJU!

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog