Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na osnovne akademske studije može se upisati ukupno 880 studenata, i to:

 • 177 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
 • 703 samofinansirajućih studenata.

 

Uslovi konkurisanja: 

a) Opšti uslov:

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u
četvorogodišnjem trajanju. 

b) Posebni uslovi:

 • Pripadnici srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu nostrifikovana dokumenta.
 • Pripadnici srpskog naroda koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije uz dostavljanje uverenja o državljanstvu. Kandidat svoju srpsku nacionalnu pripadnost potvrđuje izjavom overenom u sudu ili opštini u kojoj živi.
 • Državljanin Srbije koji je u školskoj 2015/2016. godini srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku.
 • Upis pripadnika Romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom (afirmativne mere upisa) se vrši u skladu sa uputstvom i programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Napomena: Prilikom prijave na Konkurs kandidat se opredeljuje za jedan studijski program. 

 

Polaganje prijemnog ispita

Polaže se jedinstven test iz Ustava i prava građana i iz Istorije (literatura za predmet Ustav i prava građana: Slavko Tadić, Ustav i prava građana, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, godina izdanja 2011.; literatura za Istoriju prema nastavnom planu i programu gimnazije).

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 • Obrazac P-1 (prijavni list - kupuje se u skriptarnici);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole;
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • lični dokument sa slikom (na uvid npr. lična karta);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica);
 • uverenje o državljanstvu.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi fotokopije navedene dokumentacije, koje se zadržavaju, uz originale koji se podnose samo na uvid.

 

Novčane naknade

 • za polaganje prijemnog ispita: 7.600,00 dinara;
 • za upis: 6.900,00 dinara (plaćaju samo budžetski);
 • školarina: 79.000,00 (plaćaju samo samofinansirajući).

Naknade, kao i školarina, uplaćuju se na račun fakulteta (nalazi se u zaglavlju konkursa), dokaz o uplati (primerak uplatnice) se podnosi sa dokumentacijom. 

Napomene:

 • Školarina se može platiti i u dva dela, tako da se prilikom upisa plaća prvi deo u iznosu od 45.000,00 din, a drugi deo u iznosu od 34.000,00 din. prilikom overe zimskog semestra.
 • Naknada za osiguranje lica uključena je u cenu školarine, odnosno, naknadu za upis.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa: 

 • originali srednjoškolskih dokumenata;
 • originali izvoda iz matične knjige rođenih; a za pripadnike srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) uverenje o državljanstvu i izjavu overenu u sudu ili u opštini u kojoj živi da su srpske nacionalne pripadnosti;
 • original uverenja o državljanstvu;
 • jedan popunjen obrazac ŠV-20;
 • studentska knjižica (indeks);
 • dve fotografije (3,5 h 4,5 cm);
 • dokaz o uplati nakande za upis (budžetski);
 • dokaz o uplati školarine (uplatnica), za samofinansirajuće studente.
   

Upis stranih državljana:

Uslov za upis stranog državljanina je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da zna srpski jezik i da ima položen prijemni ispit.

Strani državljanin prilikom upisa podnosi sledeću dokumentaciju:

 • uverenje o državljanstvu;
 • nostrifikovanu diplomu srednje škole;
 • dokaz o regulisanom zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz o znanju srpskog jezika;
 • dokaz o uplati školarine.

 

Sve ostale informacije u vezi prijemnog ispita i upisa možete naći na sajtu fakulteta ili u konkursu koji se nalazi ovde

 

 

 

Upisne kvote

Prvi rok 2016

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Pravni fakultet u Novom Sadu 177 703 880 603 79.000 1.200 EUR
Opšti smer 135 525 660 413 79.000 1.200 EUR
Smer unutrašnjih poslova 42 178 220 190 79.000 1.200 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Pravni fakultet u Novom Sadu 0 287 287 63 79.000 1.200 EUR
Opšti smer 0 255 255 42 79.000 1.200 EUR
Smer unutrašnjih poslova 0 32 32 21 79.000 1.200 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
22-24.6.2016. 7600 29.6.2016. 30.6.2016. 4-8.7.2016.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-2.9.2016. 7600 5.9.2016. 5.9.2016. 7-8.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog