Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Apeiron

Apeiron je riječ grčkog porijekla i označava neograničenost, beskonačnost, prauzrok svega postojećeg.
Miletski filozof Anaksimandar naučavao je da je sve nastalo iz iskustveno neodredivog prapočela (apeiron) i da se u njega sve vraća.
Sve postojeće nastaje neprestanim izdvajanjem suprotnosti, npr. toplog i hladnog, suhog i vlažnog, krutog i plinovitog (vatrenog). U apeironu nisu sadržane gotove stvari, već se sve događa procesom i kretanjem.

„APEIRON JE VJEČAN, DA NE BI PRESTALO POSTOJANJE“
„APEIRON JE BEZ STAROSTI, NE UMIRE I NE PROPADA“

Tipovi studiranja:
studije prvog ciklusa (redovne i vanredne):
 • u trajanju od tri godine/6 semestara
 • u trajanju od četiri godine/8 semestara
studije drugog ciklusa:
 • magistarske/master u trajanju od jedne godine/2 semestra (60 ECTS)
 • magistarske/master u trajanju od dvije godine/4 semestra (120 ECTS)
doktorske studije* trećeg ciklusa ( 3 godine/6 semestara)
 • programe cjeloživotnog učenja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)
 • programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija).
* U skladu sa pribavljenim licencama.

Fakulteti:
 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet pravnih nauka
 • Fakultet informacionih tehnologija
 • Fakultet zdravstvenih nauka
 • Fakultet sportskih nauka
 • Fakultet filoloških nauka
 • Saobraćajni fakultet
MENTORSKI PODRŽAN DIJALOG SISTEM OBRAZOVANJA
Obrazovna koncepcija utemeljena je na evropskim i američkim standardima u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima. Praksa na Univerzitetu bazirana je na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta sa primjenom svih principa iniciranih bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva. Na Univerzitetu se izučavaju isključivo jednosemestralni predmeti. Studentu je omogućena individualizacija studija kroz samostalni izbor fakultativnih i izbornih predmeta (kojih ima do 25 %) čime personalizuje svoj studij u okvirima multidisciplinarnih studijskih programa.

EFIKASNOST/PROLAZNOST/STANDARDI ZNANJA
Blok sistemom nastave, nastavnim programima i udžbenicima formatiranim prema bolonjskoj metrici studija, obezbjeđivanjem udžbeničke literature, snimljenim predavanjima i multimedijskim izvorima za učenje, interaktivnim radom u učionici sa malim grupama studenata, organizovanjem pedagoških radionica (seminari, studije slučaja, pravne klinike, simulacije, VIP paneli, studentski projekti, instruktivni kampovi, kolaborativno učenje) postiže se visoka motivacija studenata i visoka prolaznost na studiju sa evropskim standardom preuzetih znanja i vještina. Planirana prolaznost na studiju je 80 %.

SISTEM OCJENJIVANJA
Javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada studenata karakteristike su sistema ocjenjivanja u kojem se ocjena formira na osnovu vrednovanja svih izvora rada studenata (rad u nastavnom procesu, rad u okviru slobodnih pedagoških formi i procjena aktivnog znanja na ispitu). U sistemu vertikalne prohodnosti tokom studija boduju se i ostala postignuća studenata vezana za praksu, radno iskustvo, objavljene radove i učešće u projektima, te ranije formalne i neformalne oblike edukacije kroz koje je student prošao.

STRUKOVNE AKADEMIJE
Panevropski univerzitet “APEIRON” je ovlaštena Microsoft IT akademija kao i Cisco Network akademija preko kojih nudi veliki broj različitih certifikacija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija. Organizujemo i kurseve vezane za rad na Adobe aplikacijama za obradu digitalnih slika, multimedijalnih sadržaja, animacija i specijalnih efekata, kao i Autodesk kurseve za 3D modelovanje i animaciju. Uz ove licence posjedujemo i licence ovlaštenih test centara kao što su Pearson VUE i Prometric preko kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.

Preuzmite brucoški vodič. Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Sistematski pregledi

  Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


 • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

  Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


 • Par saveta pre izbora fakulteta

  S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.