Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Intestinalna faza lučenja želudačnog soka:
 • 2. Pražnjenje želuca ostvaruje se:
 • 3. Poli-A rep:
 • 4. U bakterijama parazitiraju:
 • 5. Poliurija je:
 • 6. Sve vene čovečjeg dela, izuzev plućnih vena, ulivaju se velikim venskim sudovoma u:
 • 7. Za ribozome je karakteristično da:
 • 8. Ljudski mozak intenzivno raste:
 • 9. Organi koji otkrivaju promene u vodenoj sredini do kojih dolazi menjanjem pravca i brzine kretanja vode nazivaju se:
 • 10. Ukrštanjem graška sa žutim zrnom (AA) i graška sa zelenim zrnom (aa) u F1 generaciji se dobija:
 • 11. Prouzrokovač side je:
 • 12. Sitaste cevi i ćelije pratilice su delovi:
 • 13. U jednoj populaciji koja je u ravnoteži i broji 500 jedinki, broj jedinki sa genotipom "AA" iznosi 320, sa genotipom "Aa" 160 a sa genotipom "aa" iznosi 20. Kolika je učestalost alela "A" (p) u toj populaciji?
 • 14. Korišćenje različitih agenasa protiv štetočina zove se:
 • 15. Kom tipu ekoloških faktora pripada antropogeni faktor?