Prijemni.infostud.com
 • 1. Poslovni fond preduzeća formira se:
 • 2. Dividenda je:
 • 3. Nacionalni dohodak se raspoređuje na:
 • 4. Osnivači komanditnog društva mogu biti:
 • 5. Inflacija je:
 • 6. Otvorena privreda je:
 • 7. Privredno društvo predstavlja:
 • 8. Koncept koji poslovni subjekti usvajaju dobrovoljno, a po kome nadilaze svoju primarnu funkciju sticanja i raspodele profita i ostvaruju pozitivan uticaj na svoje okruženje naziva se:
 • 9. Prema društvenoj podeli rada privredna društva se dele na:
 • 10. Tražnja je neelastična kada:
 • 11. Stalni ili fiksni kapital čine:
 • 12. Ciljevi osnivanja privrednog društva su:
 • 13. Prema nameni, sredstva u preduzeću se dele na: (moguće više odgovora)
 • 14. Glavni, generalni i izvršni menadžeri sa svojim zamenicima i pomoćnicima čine:
 • 15. Strana pravna i fizička lica u našoj zemlji: