Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Devize su:
 • 2. Kontrola poslovanja je: (moguće više odgovora)
 • 3. U Srbiji je u periodu 2001- 2008, privredni rast bio:
 • 4. Pod angažovanjem sredstava podrazumeva se:
 • 5. Privatizacija predstavlja:
 • 6. Prema ročnosti, izvori sredstava preduzeća mogu biti:
 • 7. Šta je kriva tražnje, i kakva je ona kriva?
 • 8. GDP je engleska skraćenica za:
 • 9. Sinergijom se postiže impozantan efekat, tj. jedna celina je veća od zbira pojedinačnih učinaka.
 • 10. Sadržinu funkcije, rukovođenja čine:
 • 11. Opšti oblik vrednosti razlikuje se od razvijenog oblika vrednosti po tome:
 • 12. Revalvacija je:
 • 13. Produktivnost rada (R) je:
 • 14. Depresijacija dinara je:
 • 15. Pravna forma preduzeća, koja nastaje udruživanjem kapitala dva ili više fizičkih lica, koja unose u vlasništvo preduzeća svoju celokupnu imovinu, koja postaje vlasništvo preduzeća i kojom se garantuje za poslovanje i dugovanja preduzeća, česta u malim i srednjim preduzećima, zove se: