Prijemni.infostud.com
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Nevidljivi uvoz podrazumeva
 • 2. Poželjno je da odnos između osnovnih i komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj bude:
 • 3. Itinerer je:
 • 4. Iznajmljivanje autobusa po kilometru (ukupnoj kilometraži) turistička agencija primenjuje za ture na razdaljini
 • 5. Metodom kalkulacije sa primenom marže izračunava se:
 • 6. Ugovor o alotmanu zasniva se na:
 • 7. Krug gosta je:
 • 8. Boljim korišdenjem kapaciteta fiksni troškovi po jedinici proizvoda i usluga
 • 9. Kod poslova osiguranja od odgovornosti u hotelijerstvu osiguranik je:
 • 10. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovništva i nivo životnog standarda?
 • 11. "Poverljive" tarife namenjene su
 • 12. Reč "Inn" označava:
 • 13. Na koje segmente turista porast cena turističkih usluga relativno manje utiče?
 • 14. Sa porastom prihoda rast turističke tražnje je
 • 15. Prema kriterijumu da li više daje ili prima u međunarodnom turističkom prometu i potrošnji, svako tržište se može podeliti na