Prijemni.infostud.com
 • 1. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 2. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 3. Treći Keplerov zakon glasi:
 • 4. Označiti koja relacija predstavlja, prema Borovom modelu atoma vodonika, količina kretanja elektrona (gde je rn radijus orbite, a n glavni kvantni broj orbite) je:
 • 5. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 6. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene:
 • 7. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 8. Pomračenje Meseca može biti samo ako je:
 • 9. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje:
 • 10. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 11. Schwarzschild-ov radijus je:
 • 12. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 13. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi:
 • 14. Satelit mase m kreće se oko planete mase M po kružnoj orbiti radijusa R. Vremenski period potreban za jednu revoluciju je:
 • 15. Interferencija talasa je pojava koja se javlja: