Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Čuveno delo Tomasa Hobsa je:
 • 2. Delo Dve rasprave o vladi napisao je:
 • 3. Dušanov zakonik donet je:
 • 4. Nosilac suverenosti u federaciji je:
 • 5. Suverenost (suverenitet) u političko-pravnom smislu znači:
 • 6. Načini raspodele mandata su:
 • 7. Za vreme ratnog ili vanrednog stanja u Republici Srbiji:
 • 8. Vlada Republike Srbije odgovorna je:
 • 9. Šta spada u lična prava čoveka i građanina?
 • 10. Politička prava čoveka i građanina su:
 • 11. Premijera i ministre u vladi Republike Srbije bira:
 • 12. Sudije Ustavnog suda Republike Srbije bira:
 • 13. Delo O duhu zakona napisao je:
 • 14. Zakonodavnu vlast u Republici Srbiji vrši:
 • 15. Nastanak socijalne demokratije vezuje se za pojavu: