Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta je to pointer u programskom jeziku C ?
 • 2. U Standard C++ jeziku deklaracija:
 • 3. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?
 • 4. Da li je moguć dizajn ikonica u Visual C++?
 • 5. Java apleti su:
 • 6. U Visual C++ programskom jeziku inicijalizacija dijaloga se vrši preko funkcije:
 • 7. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?
 • 8. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:
 • 9. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?
 • 10. Postoji li u C++ konstruktor bez parametara?
 • 11. U programskom jeziku C++ unutar kontrolnog dela petlje (while) i slično moguće je definisati i inicijalizovati varijablu:
 • 12. U Javi Overloading metoda je postupak:
 • 13. Ključna reč void označava da funkcija:
 • 14. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
 • 15. U programskom jeziku C++ objekti se ukanjaju sa Heap-a pomoću operatora: