Prijemni.infostud.com
 • 1. Koliko će se molova kisele soli dobiti u reakciji 0,05 dm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,5 mol/dm3 sa dovoljnom količinom magnezijum-hidroksida?
 • 2. 25g CuSO4·5H2O rastvoreno je u 100g vode. Koji je maseni udeo bezvodnog CuSO4 u ovom rastvoru? Ar(Cu)=64; Ar(S)=32
 • 3. Koliko je potrebno mililitara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 2 mol/l za potpunu saponifikaciju 80.6 g tripalmitoil-glicerola:
 • 4. Tačna tvrdnja je:
 • 5. Koliko atoma azota sadrži molekul triptofana?
 • 6. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?
 • 7. U vodenom rastvoru D-glukoze najmanje ima:
 • 8. Odrediti koncentraciju 75% rastvora sumporne kiseline čija je gustina 1,655 g/cm3.
 • 9. Hidrolizom masti u kiseloj sredini nastaju:
 • 10. Koliko se molova kalijum-palmitata dobija alkalnom hidrolizom 0,4 mola disteroilpalmitoilglicerola:
 • 11. Koja od navedenih aminokiselina može da nagradi diestar?
 • 12. Koliko se molova vode nalazi u masi od 1,8 kg te supstance?
 • 13. Koncentracija H+ jonova u 0,1 M rastvoru HCOOH, u kome je stepen disocijacije kiseline 3 %, iznosi:
 • 14. Jedinjenje koje sa etil-magnezijum-bromidom daje 1-propanol, a redukuje Fehlingov rastvor je:
 • 15. Koje od navedenih jedinjenja sadrži purinsko jezgro?