Prijemni.infostud.com
 • 1. Trščani šećer se sastoji od ostataka molekula:
 • 2. Urea je:
 • 3. Koja je tvrdnja netačna?
 • 4. Jednobazna karboksilna kiselina ima 43.24% kiseonika. Njena molekulska masa je:
 • 5. Iz pirogrožđane kiseline redukcijom nastaje:
 • 6. Koliko ima stereoizomera poluacetalni oblik dezoksiriboze?
 • 7. Reakcijom jodmetana i benzena u prisustvu aluminijum(III)-hlorida nastaje:
 • 8. Hidroksiprolin sadrži:
 • 9. Koja od navedenih formula predstavlja nitril?
 • 10. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna?
 • 11. Ninhidrin:
 • 12. Koje od navedenih jedinjenja je amid?
 • 13. Koliko atoma azota sadrži molekul triptofana?
 • 14. Polarna kovalentna veza je prisutna u molekulima:
 • 15. Koliko je cm3 rastvora hlorovodonične kiseline gustine 1.19 g/cm3 i masenog udela 38% potrebno za pripremanje 0.5dm3 rastvora količinske koncentracije 2 mol/dm3?