Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Koliko ima stereoizomera poluacetalni oblik dezoksiriboze?
 • 2. Oksidacioni brojevi kalijuma, aluminijuma i sumpora u KAl(SO4)2·12H2O su:
 • 3. Koliko je potrebno grama serina za građenje 25.2 g seril-fenilalanina?
 • 4. Kojom se od navedenih reakcija iz dioleoglicerata mogu dobiti glicerin i dva mola natrijum-oleata?
 • 5. D-galakturonska kiselina sadrži:
 • 6. Masa NaCl potrebna za pripremanje 50 g rastvora NaCl masenog udela 0,04 je
 • 7. Formula propanske kiseline glasi:
 • 8. Od navedenih jedinjenja nearomatični alkohol je
 • 9. Bazna so je:
 • 10. Koliko molekula ugljenik(IV)-oksida nastaje sagorevanjem 200 g ugljenika?
 • 11. U 50 cm3 rastvora koji sadrži 2,34 g natrijum-hlorida, dodato je 5,1 g srebro-nitrata. Koliko grama taloga srebro-hlorida se obrazovalo u ovoj reakciji?
 • 12. Koliko ce nastati grama etil-hidrogensulfata iz 1.15 g etanola, ako je prinos u reakciji 70%?
 • 13. Kolika je relativna molekulska masa zasićenog monohidroksilnog alkohola ako se iz 5,28g tog alkohola u reakciji sa natrijumom oslobodi 672 cm3 vodonika (normalni uslovi)?
 • 14. Koja od navedenih molekulskih formula pripada jedinjenju koje nastaje zagrevanjem 1,2,3-propantriola sa kalijum-hidrogensulfatom?
 • 15. Diamin-srebro(I)-nitrat pri disocijaciji daje sledeće jone: