Prijemni.infostud.com
 • 1. Pri oksidaciji 320 mg sumpora izreaguje 224 cm3 kiseonika pri normalnim uslovima. U dobijenom oksidu, sumpor i kiseonik su sjedinjeni u masenom odnosu:
 • 2. Za pripremanje 100 cm3 0,01 M rastvora Na2 SO4 potebno je:
 • 3. Vodonična veza se uspostavlja između molekula:
 • 4. Izomerija je pojava da dva ili više jedinjenja imaju ista svojstva, ali različitu molekulsku formulu.
 • 5. Koji od ovih rastvora istih koncentracija pokazuje najveći osmotski pritisak? Disocijacija je u svim slučajevima potpuna.
 • 6. Tetraetilamonijum-fluorid je:
 • 7. Sva jedinjenja u donjem nizu imaju molekulsku formulu C8H16. Koje od njih je nezasićeno?
 • 8. Koja od navedenih smeša predstavlja puferski sistem?
 • 9. Za delimičnu hidrofilnost molekula žučnih kiselina odgovorni su:
 • 10. Ako je za potpunu hidrolizu dioleinoilstearoil-glicerola upotrebljeno 0.3 mola natrijumhidroksida, koliko je dobijeno grama natrijum-stearata?
 • 11. 25 g natrijum-karbonata nalazi se u 500 cm3 rastvora. Izračunati koncentracije Na+ jona u mol/dm3 rastvora.
 • 12. Koja supstanca skreće mlaz tečnosti kada joj se prinese naelektrisano telo?
 • 13. Benzenov derivat sa hlorom i nitro grupom u meta položaju može se dobiti:
 • 14. Palmitinska (heksadekanska) kiselina ima formulu:
 • 15. Na temperaturi od 290,16 K i pritisku ad 104 kPa, masa 624 cm3 gasa iznosi 1,56 g. Izračunati molsku masu gasa.