Prijemni.infostud.com
 • 1. U kom od navedenih jedinjenja vodonik ima oksidacioni broj –1:
 • 2. Koji od sledećih alkohola spada u grupu sekundarnih?
 • 3. Sirćetna kiselina se dobija oksidacijom:
 • 4. Koji od navedenih uticaja može da promeni konstantu ravnoteže hemijske reakcije?
 • 5. Koje je od navedenih jedinjenja izomer cikloheksana?
 • 6. Vodonična veza se uspostavlja između molekula:
 • 7. Isti broj enantiomera imaju:
 • 8. Koji od navedenih oksida je kiseli oksid?
 • 9. Uparavanjem 100 cm3 rastvora natrijum-bikarbonata koncentracije 0.1 mol/dm3 do suva, a potom rastvaranjem u 10 cm3 destilovane vode dobijen je određeni rastvor. Rastvoru je potom dodato 500 mg čiste soli i potom ponovo dopunjen destilovanom vodom do 250 cm3. Kolika je njegova masena koncentracija?
 • 10. Koji od navedenih hemijskih elemenata periodnog sistema elemenata ima 13 protona, 14 neutrona i 13 elektrona:
 • 11. U koliko je kilograma vode rastvoreno 30.0 g uree ako je sniženje tačke mržnjenja ovog rastvora 0.372oC (Kk = 1.86 Kkg/mol)?
 • 12. Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 200 g vode sadrži 3,6 g manoze (Kk =1.86 Kkg/mol)?
 • 13. Ako se u acetatni pufer doda kalijum-hidroksid, njegovi OH- joni će reagovati sa:
 • 14. Oksidacijom benzil-alkohola dobija se:
 • 15. Molekulske mase N-acetil-β-D-glukozamina i β-D-galaktozamina se razlikuju za: