Prijemni.infostud.com
 • 1. Za dobijanje 4-metil-2-pentanola Grignard-ovom reakcijom treba upotrebiti:
 • 2. Izračunati broj molekula azota u 5 g azota?
 • 3. Koliko grama benzena je stupilo u reakciju sa azotnom kiselinom, ako je pri tome dobijeno 82 g nitrobenzena?
 • 4. Od navedenih oksida: PbO, Rb2O, BaO, Al2O3 i CO2 amfoterni oksidi su:
 • 5. Kolika je pH vrednost rastvora natrijum-hidreoksida koncentracije 0,01mol/dm3?
 • 6. Odrediti koeficijente u reakciji: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH.
 • 7. Kojom od sledećih formula je predstavljen alkin?
 • 8. Koji od navedenih parova jedinjenja predstavlja izomere?
 • 9. Koliko grama bakra je potrebno da bi se u reakciji sa koncentrovanom sumpornom kiselinomdobilo 2,24 dm3 gasa (normalni uslovi)? (Ar (Cu) = 63.5; Ar (S )= 32; Ar (O) = 16)
 • 10. Koje od navedenih tvrđenja je tačno za galvanski element koji se sastoji od metalnog cinka uronjenog u rastvor cink-sulfata i metalnog bakra uronjenog u rastvor bakar(II)-sulfata?
 • 11. Soli kiseline čija je formula H3PO4 nazivaju se:
 • 12. Proizvod rastvorljivosti za AgCl je 1·10-10 mol2/dm6. Kolika je rastvorljivost ove soli u vodi?
 • 13. Koliko grama NaCl može da se dobije iz 100 kg morske vode, koja sadrži 1,2% NaCl?
 • 14. Za pripremanje 1000 g 25 % (mas.) vodenog rastvora neke soli potrebno je:
 • 15. Koji od navedenih elektrolita je amfoteran?