Prijemni.infostud.com
 • 1. Fudbalska lopta mase 450 g slobodno pada sa visine od 20 m. Neposredno pre udara o tlo, lopta ima brzinu od 16 m/s. Energija potrošena usled delovanja sile otpora vazduha približna je (g=10 m/s):
 • 2. Kada se rastojanje između obloga pločastog kondenzatora smanji 3 puta njegov se kapacitet:
 • 3. Kritični ugao za totalnu refleksiju nekog materijala indeksa refrakcije n = 1,41421 okruženog vazduhom (n=1) je:
 • 4. Uz strmu ravan nagibnog ugla θ=45° gurnute su saonice naviše sa nekom početnom brzinom. Koeficijent trenja između strme ravni i saonica je μ=0.2. Količnik vremena penjanja i spuštanja na strmoj ravni je:
 • 5. Dva paralelna provodnika kroz koje protiču struje istog smera se:
 • 6. Koliku kinetičku energiju ima elektron koji se kreće u homogenom električnom polju potencijalne razlike 1 [V]?
 • 7. Gustine leda i vode su ρL i ρV, respektivno. Odnos zapremine leda ispod površi vode i ukupne zapremine leda je:
 • 8. Kroz vrlo dugačak pravolinijski provodnik protiče jednosmerna struja konstantne jačine. Na udaljenju d od provodnika izmerena je jačina magnetnog polja H1 . Kada se jačina struje u provodniku smanji dva puta , u tački na udaljenju 2d od provodnika, izmerena je jačina polja H2 . Odnos H2 /H1 je:
 • 9. Kinetička energija linearnog harmonijskog oscilatora u ravnotežnom položaju je 0,01 J. Ako je koeficijent elastičnosti opruge 50 N/m, apmlituda oscilovanja je:
 • 10. Nacionalni aerodrom u Beogradu nosi ime:
 • 11. Laserski snop svetlosti talasne dužine 700 nm pada na prorez širine 0.2 mm. Širina centralnog difrakcionog maksimuma na ekranu postavljenom 6 m iza proreza je:
 • 12. Koji je jedini metal koji nije u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi?
 • 13. Delovanjem stalne sile od 25 [N] teg se podigne na visinu od 6 [m]. Koliki se rad izvrši?
 • 14. Posmatrač vidi blesak munje 10μs od trenutka nastanka. Količnik brzina zvuka i svetlosti u vazduhu je 10^(-6). Posmatrač čuje udar groma posle vremena:
 • 15. Temperatura idealnog gasa pri izohorskom procesu se poveća dva puta. Pritisak gasa se: