Prijemni.infostud.com
 • 1. Pri kojoj brzini se masa neke čestice poveća za 10% od njene mase mirovanja? Brzina svetlosti u vakuumu iznosi c = 3⋅108 m/s.
 • 2. Kolika je ugaona brzina tačaka na površini Zemlje?
 • 3. Odredi količinu tačkastog naelektrisanja koje na rastojanju od 9 [cm] stvara u vakuumu polje jačine 4⋅105 [N/C]. Električna konstanta vakuuma je ε0 = 8,85⋅10-12 [C2 /(Nm2)].
 • 4. Poluprečnik Zemlje iznosi 6370 km. Ubrzanje sile zemljine teže je za 19% manje nego na površi Zemlje na visini od:
 • 5. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u periodu:
 • 6. Amplituda oscilovanja linearnog harmonijskog oscilatora je 2 cm. Ako je koeficijent elastične opruge 100 N/m, kinetička energija tela prilikom prolaska kroz ravnotežni položaj je:
 • 7. Jezgro atoma radioaktivnog elementa ima Z protona i N neutrona. U raspadu neće se promeniti:
 • 8. Svetli predmet postavljen je ispred tankog sabirnog sočiva žižne daljine f . Ako je rastojanje između predmeta i realnog lika minimalno, udaljenje predmeta od sočiva iznosi:
 • 9. Koliki je domet tela ispaljenog brzinom 10 m/s pod uglom π/4 u odnosu na horizontalu (g=10 m/s2)?
 • 10. U međunarodnom sistemu (SI) jedinica [J/kg⋅K] je jedinica za sledeću fizičku veličinu:
 • 11. Vi ste investitor koji ulaže u rizične visoko profitabilne projekte. Jedan pronalazač tvrdi da je razvio toplotnu mašinu koja, u toku jednog ciklusa uzima 110 MJ toplote na temperaturi od 415 K, a odbacuje 50 MJ toplote na temperaturi od 212 K. Pri tome izvrši mehanički rad od 16.67 kWh. Da li biste profitirali ako uložite novac u ovaj projekat?
 • 12. Valjak visine H = 10 cm i gustine ρ=400 kg/m 3 pliva na vodi. Centar mase valjka se u odnosu na površinu vode nalazi na: (gustina vode ρv = 1000 kg/m3)
 • 13. Tri mola idealnog gasa nalaze se u zatvorenoj boci zapremine V =0.01m3 na sobnoj temperaturi t = 27 0C. Pritisak gasa u boci je: ( R = 8.3 J /(Kmol))
 • 14. U međunarodnom sistemu jedinica (SI) Kelvin [K] je jedinica za sledeću fizičku veličinu:
 • 15. U zamišljenom eksperimentu dva svemirska broda A i B se kreću pravolinijski u istom smeru. Relativna brzina broda A u odnosu na brod B iznosi 0,4c, (c brzina svetlosti u vakuumu). Kapetan broda B pošalje laserski impuls svetlosti u smeru broda A. Brzina impulsa merena u brodu A je: