Prijemni.infostud.com
 • 1. Jedinica za snagu se može izraziti kao:
 • 2. Svetlosni zrak upada pod uglom od 22° u odnosu na površinu ravnog ogledala. Ugao refleksije ovog zraka je:
 • 3. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna:
 • 4. Kolika struja teče kroz provodnik otpornosti R = 3 Ω, ako se za vreme od 5 sekundi na otporniku oslobodi količina toplote od Q = 60 J?
 • 5. Koliki je domet tela ispaljenog brzinom 10 m/s pod uglom π/4 u odnosu na horizontalu (g=10 m/s2)?
 • 6. Brzina kojom treba baciti kamen sa površi Zemlje vertikalno uvis da dostigne visinu 20 m je: (otpor vazduha zanemariti, g=10m/s2)
 • 7. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u periodu:
 • 8. Vi ste investitor koji ulaže u rizične visoko profitabilne projekte. Jedan pronalazač tvrdi da je razvio toplotnu mašinu koja, u toku jednog ciklusa uzima 110 MJ toplote na temperaturi od 415 K, a odbacuje 50 MJ toplote na temperaturi od 212 K. Pri tome izvrši mehanički rad od 16.67 kWh. Da li biste profitirali ako uložite novac u ovaj projekat?
 • 9. Elektron se ubrza u električnom polju između tačaka sa potencijalnom razlikom od milion volti. Masa mirovanja elektrona je 0,511 MeV/c 2. Ukupna relativistička energija elektrona iznosi:
 • 10. Amplituda oscilovanja linearnog harmonijskog oscilatora je 2 cm. Ako je koeficijent elastične opruge 100 N/m, kinetička energija tela prilikom prolaska kroz ravnotežni položaj je:
 • 11. Koja je od navedenih fizičkih veličina vektorska?
 • 12. Odrediti žižnu daljinu bikonkavnog simetričnog sočiva radijusa krivine R = 20 cm ako se sočivo nalazi u vazduhu, a izrađeno je od materijala indeksa prelamanja 3.
 • 13. Kroz vodovodnu cev prečnika 30 mm ističe voda stalnom brzinom od 4 m/s. Kubni metar vode istekne za:
 • 14. Pri izobarskom širenju jedan mol idealnog gasa izvrši rad od 8,3 kJ. Zapremina gasa se pri tome poveća dva puta. Početna temperatura gasa je: (R=8,3 J(mol K))
 • 15. Električno polje postoji između: