Prijemni.infostud.com
 • 1. Dalekovid čovek može da čita tekst u knjizi ako knjigu drži na udaljenju većem od D = 0.5m od očiju. Da bi normalno čitao na uobičajenoj daljini jasnog vida d = 0.25 m od očiju, treba da stavi naočare sa sočivom žižne daljine:
 • 2. Kada se impuls tela poveća dva puta njegova kinetička energija se:
 • 3. Kako glasi de Broljeva relacija?
 • 4. Skupu ne pripada:
 • 5. Tesla (T) je jedinica za:
 • 6. Opadanje intenziteta x zračenja I kroz neku prepreku debljine d data je izrazom:
 • 7. Koliko puta je veći period oscilovanja matematičkog klatna iste dužine na planeti na kojoj je ubrzanje teže 5 puta manje od ubrzanja Zemljine teže?
 • 8. Kojom brzinom se zvučni talas prostire kroz vazduh?
 • 9. Osnovna jednačina dinamike obrtnog kretanja glasi:
 • 10. Bobi Fišer je bio jedan od najvećih svetskih:
 • 11. Karl Gustav Jung poznat je naučnik iz oblasti:
 • 12. Jedinica za silu je:
 • 13. Na mirnu površinu jezera pada svetlosni zrak pod uglom 60˚. Indeks prelamanja vode iznosi 1.44. Zrak stiže do ravnog dna za vreme 0.3 µs . Dubina jezera je (c=3*10^8 m/s)
 • 14. Gustine leda i vode su ρL i ρV, respektivno. Odnos zapremine leda ispod površi vode i ukupne zapremine leda je:
 • 15. Uvećanje sočiva je predstavljeno izrazom: