Prijemni.infostud.com
 • 1. Menta je isto što i:
 • 2. Koliki bi bio atmosferski pritisak na visini H = 8 [km], ako se temperatura vazduha ne bi menjala od nivoa površine mora do te visine?
 • 3. Dalekovid čovek može da čita tekst u knjizi ako knjigu drži na udaljenju većem od D = 0.5m od očiju. Da bi normalno čitao na uobičajenoj daljini jasnog vida d = 0.25 m od očiju, treba da stavi naočare sa sočivom žižne daljine:
 • 4. Da bi se period oscilovanja matematičkog klatna smanjio za 50%, dužinu niti treba:
 • 5. Poluprečnik Zemlje iznosi 6370 km. Ubrzanje sile zemljine teže je za 19% manje nego na površi Zemlje na visini od:
 • 6. Električni otpor provodnika A je 20 Ω. Električni otpor provodnika B, čija je dužina 5 puta manja od dužine provodnika A, a površina poprečnog preseka dva puta veća od površine poprčnog preseka provodnika A, je: 
 • 7. Relaciju E=mc2 je u fiziku uveo:
 • 8. Napon koji daje Van der Grafov generator iznosi U = 6 ⋅106 V. Koliku maksimalnu brzinu vm dobija deuteron pod ovim naponom ako otpočne kretanje iz mira? Masa deuterona iznosi m = 3.34⋅10-27 kg, a naelektrisanje e =1.6⋅10-19 C. Smatrati da se kretanje čestice vrši u vakuumu.
 • 9. Koliko agregatnih stanja postoji u prirodi?
 • 10. Na podu lifta nalazi se telo mase 10 kg. Lift polazi iz mirovanja i kreće se ubrzano. Telo pritiska pod lifta silom od 120 N. U toku druge sekunde lift prelazi put od (g=10m/s^2)
 • 11. Ajnštajnova relacija koja povezuje masu i energiju data je izrazom:
 • 12. Period poluraspada nekog radioaktivnog elementa je T1/2. Za vreme 3T1/2 aktivnost ove supstance će opasti:
 • 13. Koliko članica je imao vojni savez Mala Antanta iz 1920. godine?
 • 14. Nivo tečnosti bazena, velike površine, se nalazi 5 m iznad malog otvora. Kolika je brzina isticanja tečnosti kroz taj otvor?
 • 15. Bobi Fišer je bio jedan od najvećih svetskih: