Prijemni.infostud.com
 • 1. Cilindrični sud napunjen je vodom do visine od 50 [cm]. Na zidu suda nalaze se dva jednaka otvora, jedan na visini 10 [cm], a drugi na visini 20 [cm], od dna suda. Koliki je odnos masa vode koje za jednu sekundu od početka isticanja, isteknu kroz otvore?
 • 2. Kocka ivice 10 cm i mase 3 kg vrši na horizontalnu podlogu pritisak od (g=10 m/s2):
 • 3. Bernulijeva jednačina glasi:
 • 4. Kolika je brzina zvuka u vakuumu?
 • 5. Telo se kreće po kružnici poluprečnika 1m koju opiše za vreme od 1s. Linijska brzina tela je:
 • 6. Energija fotona talasne dužine λ je:
 • 7. Kapacitivna otpornost (impendansa) kondenzatora na nekoj frekvenciji je 36 Ω. Kada se frekvencija utrostruči, impendansa kondenzatora postaje:
 • 8. Idealni gas vrši mehanički rad bez razmene toplote sa okolinom ako je proces:
 • 9. Automobil se kreće stalnom brzinom od 60 km/h. Njegov točak je poluprečnika 36 cm. Koliki je broj okretaja koje napravi točak u jednoj minuti?
 • 10. Uz strmu ravan nagibnog ugla θ=45° gurnute su saonice naviše sa nekom početnom brzinom. Koeficijent trenja između strme ravni i saonica je μ=0.2. Količnik vremena penjanja i spuštanja na strmoj ravni je:
 • 11. Lift se kreće sa konstantnim ubrzanjem. Težina tela u liftu je pri penjanju tri puta veća nego pri spuštanju ako je ubrzanje:
 • 12. Ako se idealnom gasu na konstantnom pritisku od 500 kPa preda količina toplote 17 kJ, njegova unutrašnja energija se poveća za 14,5 kJ. Njegova zapremina se poveća za:
 • 13. Ajnštajnova relacija za fotoefekat glasi:
 • 14. Bobi Fišer je bio jedan od najvećih svetskih:
 • 15. Zapremina 3 mola helijuma pri normalnim uslovima je (101.3Kpa, t=0oC):