Prijemni.infostud.com
 • 1. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?
 • 2. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
 • 3. Koji uticaj na sistem 4HCl(g) + O2(g) ⇔ 2Cl2(g) + 2H2O(g) dovodi do pomeranja ravnoteže ulevo?
 • 4. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?
 • 5. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
 • 6. U endotermskoj reakciji toplota se:
 • 7. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
 • 8. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
 • 9. α-čestice:
 • 10. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
 • 11. Jedinica za pritisak je:
 • 12. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?
 • 13. 27oC iznosi:
 • 14. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:
 • 15. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se: