Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:
 • 2. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):
 • 3. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:
 • 4. 27oC iznosi:
 • 5. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
 • 6. Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?
 • 7. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
 • 8. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 9. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 10. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)
 • 11. Oksidacioni broj azota u molekulu azotne kiseline je:
 • 12. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
 • 13. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
 • 14. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
 • 15. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?