Prijemni.infostud.com
 • 1. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 2. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 3. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
 • 4. U endotermskoj reakciji toplota se:
 • 5. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:
 • 6. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
 • 7. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
 • 8. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol
 • 9. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?
 • 10. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:
 • 11. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
 • 12. Pri spontanom procesu:
 • 13. Jedinica za pritisak je:
 • 14. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
 • 15. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)