Prijemni.infostud.com
 • 1. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
 • 2. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 3. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 4. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
 • 5. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 6. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
 • 7. α-čestice:
 • 8. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?
 • 9. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 10. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
 • 11. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
 • 12. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
 • 13. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
 • 14. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):
 • 15. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je: