Prijemni.infostud.com
 • 1. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
 • 2. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 3. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
 • 4. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
 • 5. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
 • 6. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
 • 7. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
 • 8. Jedinica za pritisak je:
 • 9. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?
 • 10. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?
 • 11. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
 • 12. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 13. Uloga katalizatora je da:
 • 14. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
 • 15. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?