Prijemni.infostud.com
 • 1. Kolika je energija (J) fotona frekvencije 7·1014 s-1? Plankova konstanta h = 6,6·10-34Js
 • 2. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?
 • 3. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
 • 4. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?
 • 5. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
 • 6. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):
 • 7. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
 • 8. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 9. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
 • 10. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
 • 11. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?
 • 12. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 13. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
 • 14. Ukoliko se posmatra tačka mržnjenja vode i vodenog rastvora šećera
 • 15. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol