Prijemni.infostud.com
 • 1. U razvoju binoma (4√a2x + 5√1/ax2)13 (a>0,x>0), član koji ne sadrži x glasi:
 • 2. U pravu kupu upisan je valjak sa najvećim omotačem. Ako je zapremina kupe V, tada je zapremina tog valjka jednaka:
 • 3. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:
 • 4. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
 • 5. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 6. Vrednost izraza 20.5-20-(20.5+20)-1 jednaka je:
 • 7. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:
 • 8. Vrednost izraza 3/100 + 5/1.000 + 7/100.000 jednaka je:
 • 9. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?
 • 10. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:
 • 11. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 12. Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:
 • 13. Ako je tg (α - Π/4)=3/4, tada je tg α jednako:
 • 14. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
 • 15. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?