Prijemni.infostud.com
 • 1. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
 • 2. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
 • 3. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
 • 4. Cena od 1.200 dinara za jedinicu nekog proizvoda snižena je za 5%. Koliko dinara iznosi sniženje?
 • 5. (sinα + cosα)2 = ?
 • 6. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 7. Date su funkcije f1(x) = x; f2(x) = x2/x; f3(x) =√x2; f4(x) = (√x)2. Tačan je iskaz:
 • 8. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:
 • 9. Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:
 • 10. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
 • 11. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 12. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:
 • 13. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:
 • 14. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:
 • 15. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?