Prijemni.infostud.com
 • 1. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
 • 2. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
 • 3. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :
 • 4. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
 • 5. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?
 • 6. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.
 • 7. Skup svih rešenja nejednačine (x+1)(x+2)/(x-1)(x-2)≥1 je:
 • 8. Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:
 • 9. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?
 • 10. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:
 • 11. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
 • 12. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
 • 13. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:
 • 14. Ako je D dužina dijagonale kocke, tada je njena površina jednaka:
 • 15. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako: