Prijemni.infostud.com
 • 1. Kada osobe kojima je neki cilj nedostižan govore o njemu sa omalovažavanjem, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 2. Bine-Simonova skala je poznati test:
 • 3. Učenje putem pokušaja i pogrešaka ispitivao je:
 • 4. Psihosomatska oboljenja su:
 • 5. Trajna i relativno trajna promena individue, koja je rezultat prethodne aktivnosti naziva se:
 • 6. Način na koji prilazimo problemu, tj. u čemu vidimo teškoću problema je po Majeru:
 • 7. Saznajna, emocionalna i voljna komponenta čine osnovnu karakteristiku koje osobine ličnosti?
 • 8. Najteži tip konflikta je:
 • 9. Kod odraslog čoveka osećaji su uvek:
 • 10. Suvišni pokreti i povećana mišićna napetost su karakteristike kog učenja?
 • 11. Anketiranje se vrši:
 • 12. Stvаrаlаštvо niје:
 • 13. Frojdova teorija ličnosti spada u:
 • 14. Halo efekat je posledica delovanja:
 • 15. Reprodukcija, rekognicija i ušteda čine tri osnovne manifestacije (elemente) kog psihičkog procesa?